Stort EU-projekt afslører, at over 80 procent af de kontrollerede e-shops i 15 lande ikke har styr på oplysning om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger. Det samme gælder danske netbutikker.

Ved nethandel har forbrugerne ikke mulighed for at se etiketters faremærkning inden køb. Derfor er der i EU krav om, at information om produkters farlighed skal fremgå synligt på hjemmesiden. Det er et krav, som mange e-shops ikke lever op til. Det viser ny undersøgelse.

Af de 1314 kontrollerede produkter var 82,4 % ikke i overensstemmelse med CLP forordningens regler (artikel 48(2)). Miljøstyrelsens stikprøvekontrol i Danmark viste, at 8 ud af 10 produkter ikke overholdt de krævede oplysninger om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger, når de sælges via e-handel.

Se mere her