Print Friendly, PDF & Email

Guide til kemikaliestyring

I denne guide beskriver vi hvilke tiltag og aktiviteter, der skal igangsættes for at kunne tage de enkelte trin på ad trappen mod “Kemikalieledelse og bæredygtighed”.

Vi betragter ”kemikalie processen” i 3 trin:

Tre trin kemikaliestyring

Tre trin i kemikaliestyring

Trin 1: Overblik over kemikalier og styr på kemikalie dokumenter

Oprydning
 • Der ryddes op i skabe og skuffer i alle afdelinger
Bortskaffelse
 • Alt hvad der ikke bruges længere bortskaffes
Registrering
 • Navne, leverandører og anvendelse for alle afdelingens kemikalier registreres.
Oversigt udarbejdes
 • Der udarbejdes en fælles oversigt over hele virksomhedens produkter.
Samling af SDS
 • Sikkerhedsdatablade (SDS) på alle de anvendte produkter samles.
 • Det tjekkes om nogle er for gamle og der indhentes opdaterede SDS.
 • Der udarbejdes en rutine for løbende opdatering af SDS.
Udarbejdelse af APB
 • Der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisning (APB) på alle produkter.
 • Der udarbejdes proces APB’er på alle processer.
 • Der udarbejdes en rutine for løbende opdatering af APB’er ved ændringer i SDS.
Tilgængelighed af SDS og APB
 • Der udtænkes et system enten et online system eller i fysiske mapper, hvor alle SDS og APB kan tilgås af medarbejderne.
 • Der udarbejdes en rutine for vedligeholdelse.
Instruktion af medarbejdere
 • Alle medarbejder instrueres i de udarbejdere APB’er og hvor de findes
Mere information

 

Trin 2: Kemikaliestyring og “compliance”

Kemikalielovkrav
 • I kortlægger hvilken kemikalielovgivning, der er gældende for Jeres virksomhed (EU forordninger og bekendtgørelser).
 • I udarbejder en rutine for overvågning af nye kemikalie regler, der vedtages.
Gennemgang af aktiviteter
 • Noget kemikalielovgivning er knyttet op på virksomhedens aktiviteter, derfor skal de kortlægges, fx importerer man kemikalier fra et ikke EU land, er man omfattet af reglerne om kemikalieregistrering jf. REACH
 • I gennemgår Jeres aktiviteter op i mod gældende lovgivning. Husk alle funktionsområder.
SDS gennemgang 
 • Meget kemikalielovgivning er knyttet op på farligheden af de kemikalier, der anvendes, fx skal der indhentes gifttilladelser, hvis kemikaliet falder under “gift definitionen” og indeholder det bestemte epoxy forbindelser, skal medarbejderne have lovpligtig uddannelse. Derfor skal disse lovgivnings kriterier kortlægges.
 • I gennemgår alle SDS’er op i mod disse lovgivnings kriterier.
Lov-liste udarbejdes
 • I udarbejder en oversigt over hvilke kemikalielove, -forordninger og -bekendtgørelser I er omfattet af.
 • I udarbejder en rutine for løbende opdatering af lov-listen.
Kemikalie lov-liste udarbejdes
 • I udarbejder en oversigt over hvilke kemikalier, der er omfattet af hvilken kemikalie lovgivning.
 • I udarbejder en rutine, for løbende opdatering af kemikalie lov-listen, særligt ved nye indkøb.
Kemikalie sagsbehandling
 • I igangsætter konkret kemikalie sagsbehandling fx indhentning af gifttilladelser, tilmelding til kurser, udarbejdelse af ATEX vurderinger mv.
 • I udarbejder en rutine for løbende opdatering af kemikalie sagsbehandling, så tidsfrister overholdes.
Arkivering af dokumentation
 • I arkiverer nødvendig dokumentation, som kan tilgås af de medarbejdere, der har brug for at kunne dokumentere lovcompliance i forhold til kunder, myndigheder og certificeringsorganer.
Mere information 

Trin 3: Kemikalieledelse og bæredygtighed

Det mange gode grunde til og god økonomi i, at arbejde med kemikalieledelse. Hvis man ønsker at tage det sidste skridt, skal man i gang med følgende aktiviteter:

Kemikaliepolitik
 • Udarbejdelse af kemikaliepolitik, der indeholder visioner for bæredygtighed, og holdninger til hvilke kemiske stoffer I ikke ønsker i virksomheden (forbudte) og hvilke I ønsker minimeret.
Kemikalie reduktion
 • I gennemgår den kemikalieliste i udarbejdede i trin 1. Hvis der anvendes mange forskellige kemikalier til det samme formål, er der basis for at kunne reducere antallet af kemikalier.
 • Kemikalier med samme anvendelse vurderes op i mod hinanden og det bedste og mindst farlig (substitutionskrav) vælges inden for hvert område.
Samling af indkøb
 • I udarbejder en oversigt over de kemiske stoffer, der dels er forbudte, dels er uønskede i indkøbte kemikalier og artikler
 • I udarbejder en rutine for løbende opdatering af oversigten.
 • I samler indkøb samles hos leverandører, der kan og vil samarbejde om bæredygtig udvikling.
RSL liste
 • I udarbejder en Restricted Substance List (RSL liste), der indeholder kemiske stoffer, der er underlagt forbud eller begrænsninger i brug.
 • I udarbejder en rutine for løbende opdatering af RSL listen, ved ændringer i lovgivningen og ny viden om kemiske stoffer.
Indkøb af kemikalier
 • I opsætter kriterier for indkøb af kemikalier, hvad skal undersøges?
 • I udarbejder en rutine for vurdering og valg af nye kemikalier, der skal indkøbes.
Indkøb af artikler
 • I opsætter kriterier for indkøb af artikler, hvilke leverandør erklæringer skal samles.
 • I udarbejder informations materiale til Jeres leverandører.
 • I udarbejder en rutine for løbende opdatering af Jeres leverandører.
 • I fastlægger et system for arkivering af leverandør information/erklæringer.
Problematiske kemikalier og artikler
 • I udarbejder en liste over de kemikalier og artikler,  som I ønsker udfaset, fx fordi de indeholder problematiske stoffer.
 • Der udarbejder en rutine for løbende opdatering af listen
Udfasningsplaner
 • I udarbejder planer for udfasning af de kritiske kemikalier/artikler og inddrager Jeres leverandører.
Muligheder for forbedringer
 • I afdækker mulighederne for udvikling af bæredygtige produkter, grønne produkter, miljømærkede produkter og ydelser mm.
 • I afdækker mulighederne for udvikling af bæredygtig virksomhed, certificeringer, tiltag i forhold til cirkulær økonomi.
Fastsættelse af forbedringsmål
 • I fastsætter helt konkrete og målbare forbedringsmål, med udgangspunkt i Jeres kemikaliepolitik og Jeres muligheder.
Handlingsplaner
 • Der udarbejdes konkrete handlingsplaner for de fastsatte mål.
Opfølgning
 • I følger løbende op på Jeres mål og handlingsplaner
Mere Information
 • Se også vores artikel om kemikalieledelse og bæredygtighed 

Del siden