Print Friendly, PDF & Email

Kemikalielovgivning og compliance

Kemikalielovgivning: Sådan sikres overensstemmelse

Denne side indeholder information om, hvordan I kommer i mål med at sikre overensstemmelse (compliance) med kemikalielovgivningen. Den indeholder også information om hvilke myndigheder, der stiller krav til kemikalier og hvilke funktionsområder i virksomheden, der typisk er omfattet af disse krav.

Indhold:

Kemikalielovgivning og compliance – hvilke data skal indsamles?

Sådan finder I de kemikalier, der er omfattet af særlige kemikalielovkrav?

Sådan implementerer I kemikalielovgivningen.

Sådan får I løbende overvåget kemikalielovgivningen.

Hvilke myndigheder stiller krav til kemikalier?

Funktionsområder der typisk er omfattet af kemikalielovgivningen?

Kemikalielovgivning og compliance – hvilke data skal indsamles?

Før I kan vurdere, om I er i overensstemmelse med den kemikalielovgivning i er omfattet af, skal I have samlet viden om de kemikalier i anvender. Dette kemikaliefundament består af 3 dele:

• Viden om de kemikalier, I anvender  i form af SDS, ES og TS på kemikalierne
• Viden om de kemiske indholdsstoffers farlighed, der indgår i Jeres kemikalier
• Viden om de lovkrav, der er gældende for kemiske stoffer og produkter, I anvender

(SDS; Sikkerhedsdatablad, TS: Teknisk datablad, ES: Eksponeringsscenarie)

Her kan du læse mere om, hvordan I kan få vedligehold Jeres kemikaliefundament: “Få styr på kemi’en med COS”.

Se video om Kemikaliefundamentet her: “Compliance – hvor starter jeg”

Sådan finder I de kemikalier, der er omfattet af særlig kemikalielovgivning?

Når I har skabt overblik over hvilke dele af kemikalielovgivningen, I kan være omfattet af, ud fra:

 • Den virksomhed I er – (branche, produktion, service)
 • De produkter I sælger – (særlovgivninger)
 • Hvem i sælger dem til – (indland, udland, 3. lande)
 • Hvordan I har indrettet Jeres virksomhed (hvilke aktiviteter udføres)

kan I begynde at vurdere kemikalierne et efter et, ved at gennemgå klassificering, mærkning og indholdsstoffer.

I mange virksomheder bliver dette arbejde ofte overladt til de enkelte funktionschefer. Det kan resultere i meget dobbelt arbejde til indsamling og opdatering af data. Derfor kan der være god økonomi i at tænke i en databaseløsning, der leverer data til alle funktionsområder.

Her kan du læse mere om vores abonnementer på Chemical Online Service (COS): “COS abonnementer”

Sådan implementerer I kemikalielovgivningen

Sagsbehandling

Når I har fundet de kemikalier, der kan være omfattet af diverse kemikalielovkrav, fx gifttilladelse, kræftanmeldelse, epoxykursus, ATEX APV, “Kemisk risikovurdering” osv, så skal I i gang med at den konkrete sagsbehandling, så I får den nødvendige dokumentation i hus, får sendt medarbejdere på kursus og får lavet diverse vurderinger.

Her kan du læse mere om

Formidling af beslutninger

I forbindelse med de risikovurderinger I laver, vil I typisk træffe en række beslutninger om fx:

 • Hvilke værnemidler der skal anvendes ved processen
 • Hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt ved arbejdet (forholdsregler)
 • Hvilket udstyr skal betjenes

Alle disse beslutninger skal implementeres i driften, så alle medarbejderne ved, hvordan de skal arbejde sikkert. Det kan gøres ved udarbejdelse af instruktioner og brugsanvisninger og efterfølgende uddannelse og træning.

Ønsker du at vide mere om COS procesmodul, som er et værktøj til udarbejdelse og formidling af “Job sikkerhedsinstruktioner”, kan du se videoer her:

Sådan får I løbende overvåget kemikalielovgivningen

Vær opmærksom på, at EU’s kemikalielovgivning ændrer sig hele tiden. To gange om året optages der fx nye stoffer på EU’s kandidatliste, stoffer får nye klassificeringer pga. ny viden, og nye regler vedtages for at få problemstoffer udfaset. Derfor er det vigtigt, at I løbende overvåger lovgivningsarbejdet i EU.

En af Avichems kerneopgaver er at hjælpe vores kunder til compliance med kemikalielovgivningen. Her kan du læse mere om, hvordan vi, via et COS abonnement, informerer Jer om nye kemikalieregler og vurderer Jeres kemikalier op imod disse regler: “Få styr på kemi’en med COS”.

Hvilke myndigheder stiller krav til kemikalier?

Størstedelen af vores regler på kemikalieområdet vedtages i EU. Meget af denne EU-lovgivningen om kemikalier er overstatslig og kommer som forordninger, der træder direkte i kraft i de enkelte medlemslande. Eksempler på overstatslig EU-lovgivning er CLP forordningen og REACH forordningen, der fx indeholder regler om følgende:

 • Klassificerings- og mærkning af kemikalier
 • Kemikaliedokumentation i form af SDS.
 • Registrering og godkendelse af kemikalier
 • Forbud mod produktion, import, anvendelse af bestemte stoffer og produkter
 • Begrænsning i brug af bestemte kemiske stoffer
 • Oplysningspligt af kunder, hvis ens produkter indeholder særligt farlige stoffer

På arbejdsmiljøområdet vedtager EU også lovgivning om kemikalier, men her vedtages lovgivningen som minimumsdirektiver, dvs. at de enkelte medlemslande som minimum skal følge reglerne, men her kan medlemslandene gå længere, dvs. vedtage skrappere regler end EU kravene. Det har Danmark benyttet sig af på flere områder. I Danmark er de primære myndigheder, der er involveret i lovgivningen om kemikalier:

Arbejdstilsynet: Regler om håndtering og brug af kemikalier ude på arbejdspladserne herunder kemiske risikovurderinger, ATEX mm.

Miljøstyrelsen: Klassificering og mærkning af kemikalier, kemi i forbruger produkter, udledning af kemikalier til miljøet, affald mm.

Beredskabsstyrelsen: Regler om oplag af gasser og brandfarlige væsker, afsendelse og transport af farligt gods ad vej, sikkerhedsrådgiver-ordningen, mm

Sikkerhedsstyrelsen: Regler om produktsikkerhed og produktansvar, når et produkt bringes til markedet.

Funktionsområder der typisk er omfattet af kemikalielovgivningen?

Langt de fleste funktionsområder i en virksomhed vil være påvirket af en eller flere kemikalieregler.

Indkøb Sikre at der kun indføres kemikalier og artikler, uden forbudte stoffer og i tilladte mængder. Sikre at de ledsages af lovpligtig dokumentation fx i form af sikkerhedsdatablade.
Oplag Sikre at kemikalier oplagres korrekt.
Shipping Sikre, at afsendelse af kemikalier og affald, lever op til kravene fx ift. transport af farligt gods.
Kvalitet:  Sikre at færdigvarer, der sendes på markedet lever op til REACH lovgivningen og særlovgivninger som fx RoHS, POP og Conflict minerals.
Miljø: Sikre at alle påvirkninger af miljøet med kemikalier lever på til fastsatte udlednings krav fx spildevand, afkast til luft, håndtering af affald, udarbejdelse af basistilstandsrapporter.
Arbejdsmiljø: Sikre at kemikalievurderinger og dokumentation bliver udført, samlet, og holdt opdateret, fx “Kemisk risikovurdering”, “ATEX APV”, Arbejdspladsbrugsanvisninger, tilladelser og anmeldelser.
Drift Sikre af medarbejdere ikke udsættes for kemikalier, der kan resultere i  ulykker som fx brand og eksplosion eller påvirkninger der kan resultere i forgiftninger eller varige skader på helbredet.

Del siden