Print Friendly, PDF & Email

Kemikalier og sikkerhed

Kursus: Kemikalier og sikkerhed ved brug

Kurset afholdes som et virksomhedskursus. Varighed og indhold tilpasses jeres behov. Kurset kan også gennemføres som en workshop.

Lovkrav

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om stoffer og materialer skal ansatte, der håndterer kemikalier, instrueres i farer ved arbejdet. Ansatte skal også være bekendt med nødprocedurer i forbindelse med kemikalieuheld. Desuden skal  de ansatte instrueres i sikker håndtering af kemikalier, herunder nødvendige forholdsregler som fx brug af værnemidler, korrekt oplag og emballering.

Målgruppe

Ansatte, der håndterer kemikalier samt medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold

  • Vurdering af kemikaliers farlighed ud fra sikkerhedsdatabladet (SDS).
  • CLP farepiktogrammer og CLP klassificeringer.
  • STOP og forebyggelsesprincipper.
  • Vurdering af risiko-reducerende tiltag.
  • Korrekt valg, anvendelse opbevaring og vedligehold af personlige værnemidler.
  • Sikker opbevaring og emballering af kemikalier og produktprøver.
  • God og synlig skiltning på arbejdspladsen og adgangsveje.

Del siden