Print Friendly, PDF & Email

Kemikalier og sikkerhed

Kursus: Kemikalier og sikkerhed ved brug

Kurset afholdes som et virksomhedskursus. Varighed og indhold aftales nærmere. Kurser kan også gennemføres som en workshop.

Lovkrav

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om stoffer og materialer, skal ansatte, der håndterer kemikalier instrueres i de farer, der er ved arbejdet og ved uheld med kemikalier. Desuden skal  de ansatte instrueres i sikker håndtering af kemikalier, herunder nødvendige forholdsregler som fx brug af værnemidler. Virksomheder skal hvert år tilbyde sin AMO 1½ dags efteruddannelse i relevante emner indenfor arbejdsmiljø.

Målgruppe

Ansatte, der håndterer kemikalier samt medlemmer af AMO.

Indhold

  • Hvordan vurderer jeg om et kemikalie er farligt ud fra sikkerhedsdatabladet (SDS)
  • Gennemgang af CLP farepiktogrammer og CLP klassificeringer.
  • Krav til arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).
  • Kemisk APV og risikovurdering af processer
  • Vurdering af risiko-reducerende tiltag
  • Arbejdstilsynets forebyggelsesprincipper
  • Valg af værnemidler, åndedrætsværn, handsker og dragter

Del siden