Print Friendly, PDF & Email

Få styr på kemikalierne med COS 

Hele virksomhedens værktøj og Jeres interne kemiker”

På denne side får du indsigt i, hvad COS indeholder og hvordan værktøjerne i COS kan sikre, at I får styr på kemikalierne. Vi informerer også om, hvordan COS fungerer som Jeres interne kemiker, og hvordan COS fungerer som hele virksomhedens kemikaliedatabase, med kemikaliedata til alle funktionsområder i Jeres virksomhed.

Indhold

COS – ét styringsværktøj til kemikalier og sikkerhedsdatablade (SDS)

Derfor kalder vi COS for en kemividens-løsning

COS – ét abonnement på “din interne kemiker”

Sådan får I vedligeholdt Jeres kemikalie dokumentation

COS – ét værktøj til kemisk risikovurdering (Kemisk APV)

Sådan får I styr på kemikalielovgivningen 

Sådan får I styr på kemikalierne ved indkøb

Sådan får I styr på problemkemikalierne i Jeres færdigvarer 

COS – ét værktøj til bæredygtig udvikling

Sådan får I styr på kemikalierne i alle Jeres funktionsområder

COS – ét dokumentations-værktøj til ISO systemer

COS værktøjer til “Kvalitet” og ISO 9001 

COS værktøjer til “Miljø” og ISO 14001 

COS værktøjer til “Arbejdsmiljø” og  ISO 45001 

COS værktøjer til “Logistik” – kemioplag og shipping

COS – ét styringsværktøj til kemikalier og SDS

Ønsket om at anvende et kemisystem eller kemikaliedatabase i sit arbejde, kan være motiveret af meget forskellige behov og ambitionsniveauer.  Nogle ønsker udelukkende et dokumentstyringssystem for kemikalier, så de kan få styr på deres sikkerhedsdatablade (SDS).  Andre ønsker et kemikaliestyrings-system, der kan sikre, at de også får styr på kemikalielovgivningen.  Mens andre igen ønsker at indføre et kemikalieledelses-system. COS rummer værktøjer til alle tre ønsker og behov. Vi har skruet vores COS abonnementer sammen på en sådan måde, at det er muligt at vokse med COS i takt med at behovet måtte ændre sig. Du kan læse mere om vores abonnementer her: COS abonnementer.

COS som dokumentstyrings-værktøj for kemikalier

COS indeholder værktøjer til styring af kemikalier og kemikaliedokumenter. Bl.a. et arbejdsstedsmodul, så I kan holde styr på hvor i virksomheden I anvender Jeres kemikalier. COS indeholder også en række services, der bl.a. indebærer, at vi både opretter Jeres produkter for Jer, og at vi løbende gennemfører fastlagte opdateringsrutiner. Med disse rutiner sikrer vi, at Jeres SDS løbende bliver overvåget og opdateret og at alle udgaver bliver arkiveret. Her kan du læse meget mere om kravene til SDS: “Sikkerhedsdatablade”. Du kan også lære mere om Arbejdstilsynets: “Krav til kemiske risikovurderinger”.

COS som kemikaliestyrings-værktøj

COS indeholder også værktøjer og services, der gør det let for Jer, at overholde den kemikalielovgivning, I er omfattet af. Det indebærer bl.a. at vi løbende overvåger gældende kemikalielovgivning i Danmark og EU og sikrer at alle Jeres kemikalier løbende vurderes op imod denne lovgivning. Ved hjælp af værktøjer i COS kan I på en enkel og let måde skabe overblik over, hvilke kemikalielovkrav I er omfattet af, så I kan dokumentere overensstemmelse. Læs også vores artikel om hvordan I kan sikre overensstemmelse med kemikalielovgivningen her: “kemikalielovgivning og compliance”.

COS som kemikalieledelses-værktøj

Ønsker I værktøjer til kemikalieledelse, er det også muligt at få dem med et COS abonnement. Værktøjerne understøtter både arbejdet på at undgå problematiske kemiske stoffer i virksomheden og dens færdigvarer, substitution og arbejdet på at skabe en bæredygtig virksomheden. Læs også vores artikel om, hvad der er forskel på kemikaliestyring og kemikalieledelse, og hvordan I kan arbejde på at skabe en bæredygtig virksomhed og bæredygtige produkter: “Kemikalieledelse og bæredygtighed”.

Derfor kalder vi COS for en kemividens-løsning

Når vi kalder COS for en kemividens-løsning, er det fordi COS er meget mere end blot opdatering af sikkerhedsdatablade (SDS). I COS samler og opdaterer vi den viden om Jeres kemikalier, der udgør grundlaget for, at I kan afgøre, om I er i overensstemmelse med kemikalielovgivningen eller ej. Det kalder vi også kemikaliefundamentet i COS. Se video om kemikaliefundamentet her. Det består af 3 dele:

• Viden om de kemikalier, I anvender (data i SDS)
• Viden om de kemiske indholdsstoffers farlighed, der indgår i Jeres kemikalier
• Viden om de kemikalielovkrav, der er gældende for kemiske stoffer og produkter

Ud fra dette fundament vurderer vi i COS, hvilke af Jeres kemikalier, der er omfattet af hvilke lovkrav. Denne viden opdaterer vi, hver eneste gang et af de 3 parametre ændrer sig.

COS – et abonnement på “din interne kemiker”

Når vi siger, at et COS abonnement fungerer som din interne kemiker, er det fordi COS indeholder en lang række opgaver og kemifaglige vurderinger, som en intern kemiker normalt laver i virksomheden:

 • Rekvirere og opdatere sikkerhedsdatablade (SDS)
 • Vurdere SDS kvaliteten
 • Inddatere stamdata på de anvendte kemikalier
 • Vurdere kemikalierne for brandfare, eksplosionsfare, sundhedsfare og miljøfare
 • Vurdere kemikalierne i forhold til sikker håndtering og brug af værnemidler
 • Udarbejde og opdatere kemikaliedokumentation
 • Overvåge og opdatere viden om kemiske stoffers farlighed
 • Overvåge og opdatere gældende kemikalielovgivning
 • Vurdere alle kemikalier op imod gældende kemikalielovgivning
 • Vurdere nye kemikalier ved indkøb

I alt foretager vi lige knapt 100 kemifaglige vurderinger I COS i forhold til både arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø, kvalitet, oplag, brand og eksplosioner, farligt gods mm. Eksempler på vurdering kan være:

• Er der kursuskrav ved brug af kemikaliet?
• er der særlige krav til oplag af kemikaliet?
• Vil kemikaliet udløse et krav om substitution eller rensning, hvis det havner i spildevandet?
• Indeholder kemikaliet et stof, der er omfattet af RoHS direktivet?

Med et COS abonnement får I derfor frigivet mange ressourcer, som I kan benytte til at skabe resultater i driften i stedet for at opdatere og vurdere data.

Sådan får I vedligeholdt Jeres kemikalie dokumentation

Alle der anvender kemikalier, skal instruere brugerne, så de ved, hvordan de skal anvende dem på en sikker måde. I mange tilfælde er der også krav om  udarbejdelse af en sikkerhedsinstruktion. I COS udarbejder vi kemikaliebrugsanvisninger for Jer og gennemfører fastlagte opdateringsrutiner, der sikrer, at de løbende bliver vedligeholdt, ved ændringer i SDS. I COS får I også værktøjer til de kemiske risikovurderinger og sikkerhedsinstruktion på processen, med mulighed for print, der kan hænges op, hvor arbejdet udføres.  Printet indeholder også QR tags til SDS på de kemikalier, der indgår i processen. Her kan du læse mere om Arbejdstilsynets “Krav til kemisk risikovurdering” .Se video om SDS her.

COS etiketter til brug ved omhældning

Alle emballager, der indeholder farlige kemikalier skal være forsynet med en fareetiket. Vær særlig opmærksom på dette krav, hvis I omhælder til mindre emballager. COS indeholder et etikette modul, hvor I kan printe fareetiketter på Jeres kemikalier.

COS – ét værktøj til kemisk risikovurdering (Kemisk APV)

Kemisk risikovurdering

For at få styr på kemikalierne, er det et krav i lovgivningen, at der skal foretages en kemisk risikovurdering af virksomhedens processer. I en proces kan der:

 • Blandes flere kemikalier eller
 • Ske en reaktion mellem flere kemikalier
 • F.eks ske en opvarmning, hvor der udvikles dampe
 • F.eks ske en forgasning eller en forstøvning af ét kemikalie

I en kemisk risikovurdering skal faren vurderes ved udførelse af arbejde ved processen. Desuden skal det vurderes hvilke forholdsregler, der skal tages ved gennemførelse af arbejdet. Læs meget mere om hvad kemisk risikovurdering er og hvordan i gennemfører og implementerer den her: “Kemisk risikovurdering”.

I COS får I:

 • Konkrete vurderinger af deres kemikalier, som skal bruges i den kemiske risikovurdering
 • Et værktøj i form af en guide og en template til at udarbejde den kemiske risikovurdering
 • Et kartotek over allerede vurderede processer, som frit kan downloades og tilpasses.
 • Et værktøj til proces instruktioner, hvor resultaterne af den kemiske risikovurdering indgår sammen med de kemikalier, der anvendes i processen.
 • Print af proces instruktionen med QR tags til sikkerhedsdata på de kemikalier, der anvendes i processen.

Med ovenstående værktøjer indfries kravet til skriftlighed og tilgængelighed at den kemiske risikovurdering.  Samtidig får I en proces instruktion (print), der kan hænges op ved processsen og benyttes til oplæring og instruktion af medarbejderne. Det gør formidlingen enkel og letter den interne auditering af processerne. Se video om SDS her.

ATEX APV

Ud over “Kemisk risikovurdering” skal alle virksomheder også vurdere, om der kan opstå risiko for udvikling af eksplosiv atmosfære i driften i forhold til de kemikalier, der anvendes. I COS får I ATEX vurderet Jeres kemikalie, dvs. om jeres kemikalie kan danne eksplosive blandinger med luft ved stuetemperatur. Vurderingerne kan I bruge, når I skal afgøre, hvilke fysiske området af Jeres virksomhed, der skal inddrages i ATEX APV’en. Læs meget mere om hvad ATEX APV er og hvordan I gennemfører og implementerer den her: “ATEX APV” .

Sådan får I styr på kemikalielovgivningen med COS

Vi har en meget omfattende kemikalielovgivning i Danmark og i EU og mange forskellige myndigheder, der stiller krav til de kemikalier, vi anvender, og måden vi anvender dem på. Generelt kan man sige, at jo farligere kemikalier I anvender, jo flere kemikalielovkrav, vil I være omfattet af.

Overvågning af kemikalielovgivningen

En vigtig brik i at få styr på kemikalierne, er at få overblik over, om I overholder kemikalielovgivningen. Derfor indeholder COS services, der sikrer, at gældende kemikalielovgivning overvåges, og at I informeres ved nye kemikalieregler og ved opdatering af eksisterende regelsæt.

Vurdering af Jeres kemikalier op imod kemikalielovgivningen

Men vi fortæller Jer ikke kun, at “Der er kommet en ny regel, der handler om…”, nej vi vurderer også, om de kemikalier I anvender, er omfattet af den nye regel. Desuden sikrer vi med opdateringsrutiner i COS, at denne vurdering revideres ved ændringer. Alle vurderingsdata præsenteres i rapporteringsværktøjer i COS, så I på en enkel måde, kan skabe overblik over, hvilke kemikalielovkrav, I er omfattet af. Værktøjet er en kæmpe lettelse, hvis I har brug for at kunne dokumentere, “overholdelse” (compliance) fx overfor kunder, certificeringsselskaber, myndigheder eller andre interessenter som forsikringsselskaber. Læs også vores artikel om hvordan I kan sikre overensstemmelse med kemikalielovgivningen her: “Kemikalielovgivning og compliance”.   

Få styr på kemikalierne ved indkøb 

Værktøj til indkøb af kemikalier

Jo farligere et kemikalie er, jo flere regler er det generelt omfattet af. Derfor kan det være en god idé at undgå at få de farligste kemikalier ind på virksomheden. I COS udarbejder vi en screeningsrapport på alle Jeres kemikalier. Af rapporten fremgår det, om kemikaliet indeholder problematiske stoffer, der enten er omfattet af REACH eller andre særlovgivninger. På den måde kan I hurtigt og effektivt få indsigt i, om I ønsker at indføre kemikaliet uden at skulle involvere en kemikyndig eller en konsulent.

Værktøj til kemikalie substitution

For at gøre det muligt for Jer at sammenligne to produkter vurderer vi farligheden af alle de kemikalier, vi opretter i COS. Vi tildeler kemikalierne en farvekode – en flamme for brand, et hjerte for sundhed og en blomst for miljø. I COS får I også et substitutions-modul, hvor I, med denne farvekode, kan søge efter mindre farlige kemikalier. Her anfører vi også, hvis kemikaliet har et miljømærke.

Værktøj til indkøb af artikler

Det kan blive en bekostelig affære for Jer, hvis Jeres færdigvarer indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC). Stoffer, der er reguleret under fx REACH, POP eller andre EU’ regulativer, der forbyder eller begrænser anvendelsen af stoffet.  Derfor er det vigtigt, at I har helt styr på de artikler i indkøber og i særdeleshed om de indeholder SVHC stoffer. I COS får I en service, hvor vi løbende overvåger og opdaterer et RSL-værktøj, der kan benyttes som led i leverandørstyring. RSL = Restricted Substance List. Du kan læse mere om vores RSL værktøj her: “REACH og leverandørstyring” 

Sådan får I styr på problemkemikalierne i Jeres færdigvarer

Den der bringer en vare til markedet i EU har det fulde ansvar for, at det er sikkert for brugeren at anvende. Er der risici ved en vare, skal kunden informeres, så der kan tages de nødvendige forholdsregler. Her kan du læse mere om: “Leverandør ansvar og produktsikkerhed” . I vores europæiske kemikalielovgivning er der rigtig mange regler som fx forbud, begrænsninger, tilladelser, anmeldelser, godkendelser og oplysningspligt. Lever Jeres produkter ikke op til de disse krav, kan det have alvorlige konsekvenser for Jer og I risikerer at Jeres produkt havner på den europæiske RAPEX liste. Se EU’s video om RAPEX her.  Resultatet kan blive både økonomiske tab til bl.a. bøder, tilbagetrækning fra markedet og imagetab. Her kan du læse mere om hvilke fordele I har ved at undgå at få problemstoffer ind på virksomheden: “Kemikalieledelse-hvorfor” .

For at kunne sikre, at Jeres færdigvarer lever op til gældende regler, bliver I nødsaget til at have helt styr på indholdet i de råvarer, hjælpestoffer og artikler, der indgår i Jeres færdigvarer.

Værktøjer og services i COS til “fremtidssikring” af Jeres færdigvarer

COS indeholder værktøjer og services, der understøtter Jer i at leve op til Jeres produktansvar vedr. kemikalier. Værktøjerne til indkøb af kemikalier og artikler, har vi omtalt i afsnittet ovenfor. Udover dem indeholder COS værktøjer til screening af om de kemikalier, der evt. indgår i Jeres færdigvare er:

 • omfattet af særlovgivning fx RoHS, Conflict Minerals mm.
 • optaget på REACH kandidatliste
 • optaget på vores varslingsliste.

Varslingslisten er en liste, hvor vi samler alle de stoffer, der har potentiale til at blive optaget på REACH kandidatliste og REACH Autorisationsliste. På den måde hjælper vi Jer med at “fremtidssikre” Jeres færdigvarer.

COS – ét værktøj til bæredygtig udvikling

Udviklingen går i den retning, hvor cirkulær økonomi er omdrejningspunktet. Det understøttes af flere og flere forbud og begrænsninger i brugen af de farligste kemikalier. Derfor er der god økonomi i gøre virksomhedens drift og færdigvarer bæredygtige. Se her hvorfor kemikalieledelse er en god idé: “Kemikalieledelse – hvorfor?”

Ønsker I en bæredygtig udvikling, har I brug for, at kunne sikre, at I ikke får problematiske kemiske stoffer ind på Jeres virksomhed. Det kan ske enten i de kemiske råvarer eller hjælpestoffer, I indkøber, eller i de artikler i indkøber til Jeres færdigvarer. Desuden har I brug for at kunne søge efter alternative processer og mindre farlige kemikalier uden indhold af problematiske stoffer. COS indeholder både værktøjer og services, der letter arbejdet på at fremme bæredygtighed. Se mere her: “Kemikalieledelse og bæredygtighed” 

Overvågning af problematiske kemiske stoffer

COS indeholder services, hvor vi overvåger vurderinger og beslutninger i EU og opdaterer COS ved ny viden om farlige kemiske stoffer. Desuden har vi en varslingsliste i COS, hvor vi anbringer farlige kemiske stoffer, der har potentiale til at blive optaget på REACH kandidatlisten og REACH Autorisationslisten.

Screening af Jeres kemikalier for farlige og problematiske kemiske stoffer

COS indeholder også services, der sikrer, at Jeres kemikalier løbende screenes for disse problematiske farlige kemiske stoffer, så I dels kan undgå at få dem ind på virksomheden ved indkøb og dels kan arbejde på at udfase dem, I allerede bruger.

Værktøj til søgning efter mindre farlige kemikalier

I COS får I også et substitutionsmodul, hvor I kan søge efter mindre farlige produkter. For at kunne sammenligne to eller flere kemikalier, har I brug for et enkelt sammenligningsværktøj. Det får I også i COS i form af en farlighedsfarvekode.

Værktøj til at undgå problematiske kemiske stoffer i artikler

Desuden får I en COS service, hvor vi vedligeholder et værktøj for Jer, som I kan bruge i forhold til Jeres underleverandører af artikler. Det er særligt vigtigt for Jer, hvis I køber artikler i lande uden for EU. Hvis ikke Jeres underleverandører overholder de europæiske REACH regler, kan I stå med et problem, når I bringer Jeres egne færdigvarer til markedet. Se miljøstyrelsens video om “REACH og oplysningspligt”.

Få styr på kemikalierne i alle Jeres funktionsområder

I mange virksomheder er opgaven med at sikre overensstemmelse med kemikalielovgivningen delt ud på flere forskellige funktionschefer. Fx arbejdsmiljøchefen, kvalitetschefen, miljøchefen, drift-  eller produktionschefen og indkøbschefen, udviklingschefen, logistikchefen, lagerchefen mf. Har virksomheden ikke et centralt system til håndtering af kemikalier, vil resultatet ofte være dobbelt arbejde til opdatering og vedligehold af personlige arkiver og regneark over de kemikalier der anvendes. Og dermed meget spildtid. I COS får I lovrapporter, der er opdelt efter de traditionelle funktionsområder og emner, fx Oplag, ATEX, Farligt gods, Arbejdsmiljø, Miljø osv. På den måde har vi forsøgt at gøre det let for de enkelte funktionschefer at tilegne sig et overblik over de data der netop er relevante for dem.

COS – ét dokumentationsværktøj til ISO systemer

Er i ISO certificerede eller ønsker I at blive det, stilles der ikke kun krav til at I er “lov-compliant” men også, at I kan dokumentere at I er det.  Med et COS abonnement og de mange services det indeholder, vil I få meget lettere ved at kunne leve op til dokumentationskravet i forhold til kemikalier. Her kan du læse mere om COS som dokumentationsværktøj: “ISO dokumentation og ISO implementering”.

COS værktøjer til kvalitet og ISO 9001 

I ISO 9001 (kvalitet) skal I have styr på de produkter og ydelser, I sælger og sikre, at de efterlever Jeres kunders krav. I skal som minimum overholde de myndighedskrav, der stilles i lovgivningen til de produkter og ydelser I sælger. Læs også vores artikel om hvilke krav der stilles til kemikalier i ISO 9001 og hvilke værktøjer I får med et COS abonnement: “ISO 9001 certificering og kemikalier” .

COS værktøjer til miljø og ISO 14001 

I ISO 14001 (miljø) skal i have styr på miljø-påvirkningerne ved drift at Jeres virksomhed og i den forbindelse skal I kende Jeres processer og Jeres miljøpåvirkninger. I skal som minimum overholde  myndighedernes miljøkrav til drift af Jeres virksomhed, men også Jeres kundernes miljøkrav til de produkter, I sælger. Læs også vores artikel om hvilke krav der stilles til kemikalier i ISO 14001 og hvilke værktøjer I får med et COS abonnement: “ISO 14001 certificering og kemikalier”

COS værktøjer til arbejdsmiljø og ISO 45001

I ISO 45001 (arbejdsmiljø) skal I have styr på arbejdsmiljøet og sikkerheden ved drift af Jeres virksomhed og i den forbindelse Jeres kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger. I skal som minimum efterleve de myndighedskrav i relation til kemikalier, der stilles i lovgivningen. Læs også vores artikel om hvilke krav der stilles til kemikalier i ISO 45001 og hvilke værktøjer I får med et COS abonnement: “ISO 45001 certificering og kemikalier”

COS værktøjer til logistik – kemioplag og shipping

I logistik funktionen stilles der også krav til kemikalier. Har skal man bl.a. sikre at oplag lever op til  myndighedernes krav. Man skal også sikre at regler for transport af farligt gods overholdes ved afsendelse af kemikalier eller affald fra virksomheden eller ved transport. I COS får I vurderinger og værktøjer, der kan lette dette arbejde.

Del siden