Print Friendly, PDF & Email

Nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) 

Så kom de nye regler om arbejdspladsbrugsanvisninger.  Det betyder at kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019. Med de nye regler flyttes fokus i lovgivningen fra det enkelte kemikalie, til de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen.

Ændringsbekendtgørelsen om stoffer og materialer  nr. 254 af 19/03/2019 træder i kraft den 1. juli 2019 som varslet. Det betyder, at der fra 1. juli 2019 i stedet for arbejdspladsbrugsanvisninger, skal være udarbejdet en kemisk APV, på alle arbejdsopgaver og processer, hvor der er risiko for at blive udsat for kemiske påvirkninger.

Ud over den Kemiske APV er der også indført et øget fokus på oplæring og instruktion.
Vi gennemgår nedenfor detaljerne i de nye regler.

Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

NY: Krav til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) forsvinder fra 1.7.2019 (Ændret §23)

NY: Kravet om udarbejdelse af APB’er erstattes af et omfattende krav om oplæring og instruktion – se nedenfor (ny tekst i §23)

Kemisk APV

VIGTIG Ændring: Reglen om, at man kan ”slippe” for at udarbejde kemisk APV, hvis man har udarbejdet kemiske APB’er, fjernes sammen med kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger (tekst i §11 fjernes)

NY: Denne paragraf erstattes af et krav om, at der skal gennemføres en kemisk APV, hvor der findes kemikalier på arbejdspladsen (ny tekst i §11)

NY: Der er indført et krav om skriftlighed i forhold til den kemiske APV og tilgængelighed for de ansatte (ny tekst i §11)

Oplæring og instruktion

Der er indført et krav om en effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion af de ansatte, der arbejder med eller har risiko for at blive udsat for kemikalier.

NY: Der er indført nye og omfattende krav til indholdet af denne instruktion og træning, herunder repetition (ny tekst i §23, stk. 1-3).

NY: Indholdet skal baseres på resultatet af den kemiske APV og indeholde oplysning om (ny tekst i §23, stk. 1):

 • De kemikalier, der findes på arbejdspladsen, herunder kemikaliernes navn.
 • Kemikaliernes faremærkning og de risici, der er forbundet ved at blive udsat for dem.
 • Hvordan kemikalierne skal håndteres og opbevares sikkert
 • Evt. anvendelsesbegrænsninger
 • Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger
 • Korrekt brug af værnemidler og disses placering på arbejdspladsen
 • Håndtering af uheldssituationer, fx brand, spild eller lignende.
 • Bortskaffelse af kemikalier, herunder håndtering og mærkning af affald.

Oplæring og instruktion (ny tekst i §23, stk 2-3):

 • Instruktionen skal foregå før arbejdet påbegyndes
 • Instruktionen skal gentages jævnligt  (og regelmæssigt for kræftstoffer) og foretages på ny, ved væsentlige ændringer fx i kemikaliernes farlighed eller ved nye aktiviteter på arbejdspladsen, der omfatter håndtering af kemikalier.
 • Instruktionen er mundtlig.
 • Instruktionen skal understøttes af skriftligt materiale:
  • Når der arbejdes med særligt farlige stoffer og materialer
  • Når der er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer
  • Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold
  • Når den kemiske APV tilsiger det

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Der er indført en ny tekst, hvor det understreges, at arbejdsgiveren har pligt til at indhente SDS’er fra leverandøren. Det gælder både på de kemikalier som leverandøren er forpligtet til at fremsende, og på de kemikalier som leverandøren, ifølge REACH, kun er forpligtet til at fremsende ved anmodning (ny tekst i §23, stk. 4)

Reglen om at der skal findes en fortegnelse over de kemikalier, der findes på arbejdspladsen er fortsat gældende.

 

Mere information

Få mere viden om:

Se også video:

Del siden