Print Friendly, PDF & Email

Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger 

Sådan får I styr på jeres kemikalie-dokumenter

Denne side indeholder informationer om hvilke krav der stilles til virksomheder, der anvender kemikalier i deres drift og hvordan reglerne om sikkerhedsdatablade (SDS) og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) kan implementeres.

Indhold:

Sådan sikrer I overblik over de kemikalier, I anvender på arbejdspladsen

Sådan sikrer I opdaterede sikkerhedsdatablade

Sådan sikrer I arkivering af Jeres sikkerhedsdatablade

Sådan sikrer I vurdering af Jeres kemikalier inkl. opdaterede arbejdspladsbrugsanvisninger

Sådan sikrer I at alle er grundig instrueret i hvordan der arbejdes sikkert

Sådan sikrer I korrekte SDS, hvis I selv importerer kemikalier fra udlandet

Sådan sikrer I overblik over de kemikalier, I anvender på arbejdspladsen

Krav: Arbejdsgiveren skal udarbejde en fortegnelse over de kemikalier, der anvendes på arbejdspladsen og sikre at de ansatte har adgang til både den og sikkerhedsdatabladene.

Rutiner: Med en kemikaliedatabase løsning og effektive rutiner, der sikrer, at der løbende tilføjes nye og fjernes udgåede kemikalier, kan det sikres at fortegnelsen vedligeholdes. Mange vælger at inddrage arbejdsmiljørepræsentanten i dette arbejde.

Sådan sikrer I opdaterede sikkerhedsdatablade

Krav: Vær opmærksom på at Jeres leverandører kun har pligt til at fremsende opdaterede sikkerhedsdatablade på de farligste kemikalier til Jer, og kun de, der er indkøbt indenfor de sidste 12 mdr.  For en lang række produkter er leverandøren ikke forpligtet til at fremsende sikkerhedsdatablade automatisk, men kun hvis I anmoder om det. Til gengæld har I pligt til at indhente disse sikkerhedsdatablade og sikre at de opdateres, så snart der foreligger nye oplysninger, der kan påvirke sikkerheden.

Rutiner: Sikkerhedsdatabladene er vitale for at kunne vurdere, om I er i overensstemmelse med de regler, I er omfattet af. De er ligeledes vigtige for at kunne beskytte Jeres medarbejdere mod sundhedsskadelige påvirkninger. Derfor er det nødvendigt, at I har en rutine i virksomheden, der løbende overvåger leverandørens sikkerhedsdatablade og som sikrer, at I får dem opdateret. Det anbefales, at I laver et årligt tjek.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Se også video om:

Sådan sikrer I arkivering af Jeres sikkerhedsdatablade

Krav: Ifølge REACH er arbejdsgiveren forpligtet til at sikre, at alle data på de kemikalier der anvendes, herunder sikkerhedsdatablade, er tilgængelige i en periode på mindst 10 år efter det tidspunkt, hvor medarbejderne anvendte kemikaliet.

Rutiner: I arbejdsskadessager er det f.eks. vigtigt at kunne dokumentere, hvilke kemikalier og stoffer den skadeslidte medarbejder har været udsat for. Derfor skal I have en rutine i virksomheden, der sikrer, at I løbende opdaterer et arkiv over gamle sikkerhedsdatablade.

Her kan du læse mere om hvordan I kan sikre arkivering af Jeres SDS’er: “Få styr på kemi’en med COS”

Sådan sikrer I vurdering af Jeres kemikalier inkl. opdaterede APB’er

Krav: Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), sikre at de ajourføres og er tilgængelige for de ansatte.

Inden arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes, skal I foretage en kemisk risikovurdering /kemisk APV. Den handler om at vurdere, hvordan de ansatte kan anvende kemikalierne på en sikker måde. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige kemikalier, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen. Læs mere om kemisk APV her: “Kemisk APV” . Se også videoen: “COS og kemisk APV”

Rutiner: For at kunne opfylde dette lovkrav, skal I have en rutine i virksomheden, der løbende vurderer risici ved de processer eller arbejdsopgaver som medarbejderne udfører. Vurderingen skal også omfatte hvilke værnemidler, der skal anvendes, og hvilke andre forholdsregler, der skal tages, for at undgå at medarbejdere udsættes for farlige påvirkninger fra kemiske stoffer.

Arbejdspladsbrugsanvisningen er en sammenfatning af resultaterne af denne risikovurdering. Den kan både laves på produkt niveau (håndtering af ét kemikalie) eller på proces niveau (håndtering af flere kemikalier på en gang, reaktioner mm).

Vær også opmærksom på at indholdet i sikkerhedsdatabladene løbende ændrer sig. Derfor skal I have en rutine, der laver et tjek af Jeres arbejdspladsbrugsanvisninger, når der sker væsentlige ændringer i sikkerhedsdatabladene.

Her kan du læse mere om, hvordan I får farlighedsvurderet Jeres kemikalier, får udarbejdet og vedligeholdt Jeres APB’er og får værktøjer til kemisk APV og proces APB’er: “Få styr på kemi’en med COS”

Sådan sikrer I, at alle er grundig instrueret i hvordan, der arbejdes sikkert

Krav: Ansatte der arbejder med stoffer og materialer skal vejledes i brugen af dem og have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret med en effektiv instruktion.

Rutine: I skal have en rutine i virksomheden, der sikrer, at medarbejderne altid har adgang til opdaterede arbejdspladsbrugsanvisninger. Det kan fx være en cloud løsning.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Sådan sikrer I korrekte sikkerhedsdatablade, hvis I selv importerer kemikalier fra udlandet

Krav: Importerer I selv kemikalier fra andre lande til videresalg, er det Jeres ansvar, at der bliver udarbejdet et sikkerhedsdatablad på landesproget, der indeholder de oplysninger, der er specificeret i REACH bilag II. Sælger I ikke produktet videre, men skal benytte det selv, skal I sikre, at der er indsamlet og opbevaret den viden om kemikaliet og dets indholdsstoffer, der er nødvendige for at I kan leve op til kemikaliereglerne her i landet og at medarbejderne er grundig informeret.

Producerer eller blander I selv kemikalier, er det Jeres ansvar, at vurdere om det skal klassificeres i henhold til CLP forordningen og i givet fald få udregnet en klassifikation af blandingen og udarbejdet en fareetikette. Det er også Jeres ansvar at kemikaliet forsynes med et EU sikkerhedsdatablad på de landes officielle sprog, hvor de skal markedsføres og sælges.

Avichem kan i den forbindelse hjælpe Jer med:

  • Udarbejdelse af CLP klassifikation,
  • Udarbejde indhold til fareetikette
  • Udarbejdelse af EU sikkerhedsdatablad, der lever på til EU’s regler (REACH bilag II).

Del siden