Print Friendly, PDF & Email

Kemisk APV eller Kemisk risikovurdering

Sådan forbereder, gennemfører og implementerer I “Kemisk APV / kemisk risikovurdering”

Denne side indeholder informationer om, hvad kemisk APV er, hvornår den skal laves og hvordan kemisk APV kan gennemføres og implementeres i virksomheden. Nederst på siden finder du også “Hvad siger loven om kemisk APV /kemisk risikovurdering”.

Indhold:

Hvad er en Kemisk APV?

Hvornår skal der laves en kemisk APV?

Sådan fremskaffer I datagrundlaget til kemisk APV.

Denne viden om kemikalierne skal benyttes til den kemiske APV.

Sådan vurderer I farerne ved processen.

Sådan vurderer I mulige risikoreducerende tiltag ved processen.

Sådan formidler I resultatet af den kemiske APV.

Sådan træner I medarbejderne i at arbejde sikkert ved processen.

Hvad er en Kemisk APV?

En kemisk APV er en kemisk risikovurdering af en proces eller en arbejdsopgave, hvor der anvendes kemikalier. Den kemiske APV indeholder en vurdering af, om de tiltag, der er truffet ved processen, er effektive nok til at sikre, at de ansatte kan udføre arbejdet uden skader på helbredet. Her taler vi både om helbredsskader på kort og på lang sigt.

Her kan du læse mere om lovkravene til Kemisk APV: “Hvad siger loven om Kemisk APV?”

Hvornår skal der laves en kemisk APV?

Der skal laves en vurdering af alle arbejdsprocesser, hvor der anvendes kemikalier. Desuden skal der laves en revurdering, hver gang der foretages ændringer f.eks. hvis leverandøren ændrer på sammensætningen af de kemikalier, der anvendes, hvis der skiftes til nye kemikalier eller hvis arbejdsgange ved processen ændres.

Sådan fremskaffer I datagrundlaget til kemisk APV

Sikkerhedsdatabladene, på de kemikalier der anvendes i arbejdsprocessen, er vigtige dokumenter, når den kemiske APV skal udarbejdes. De skal derfor være opdaterede, og kvaliteten skal være i top. Desværre er ikke alle leverandører og forhandlere lige gode til at vedligeholde indholdet i SDS’erne og udarbejde dem korrekt. Det er derfor en god idé, at starte med at vurdere kvaliteten af dem.

Viden om de kemiske stoffer, der indgår i de kemikalier, der anvendes, er også vigtig, når den kemiske APV skal laves. I EU foregår der løbende vurdering af kemiske stoffer i takt med, at vi får ny viden om deres farlighed. Derfor kan det anbefales at afdække om nogle af indholdsstofferne er under mistanke for fx CRM eller hormonforstyrrende effekter.  CRM står for kræftfremkaldende (C), reproduktionsskadende (R) og mutagene (M) stoffer. Tillige skal I skaffe Jer overblik over indholdsstoffernes grænseværdier.

Her kan du læse mere om, hvordan I får vedligeholdt Jeres sikkerhedsdatablade og får vurderet kvaliteten af dem: “Få styr på kemi’en med COS”

Se også video om “Kemikaliefundamentet”.

Denne viden om kemikalierne skal benyttes til den kemiske APV

Når den kemiske APV skal udarbejdes, er det vigtigt at undersøge følgende i forhold til de kemikalier, der indgår i processen:

 • Kan der afgives dampe fra de kemikalier, der anvendes i processen?
 • Er de dampe/tåger/støv, der evt. frigives, farlige at indånde?
 • Er evt. støv brandbart?
 • Kan dampe/tåger/støv forårsage eksplosioner ved blanding med luft?
 • Indeholder kemikalierne,  stoffer med akutte virkninger som fx forgiftning, ætsefarer mm?
 • Indeholder kemikalierne, stoffer med langtidsfarer som fx kræft, reproduktionsskader, allergi?
 • Indeholder kemikalierne, stoffer der kan optages gennem huden?
 • Er der risiko for, at der  kan udvikles stoffer ved processen, med akutte farer eller langtidsfarer pga. kemiske reaktioner, opvarmning mv.

Ønsker du at vide mere om, hvordan I kan få vurderet Jeres kemikalier fx for:

 • Eksplosion,
 • Afgivelse af gasser og dampe
 • Akutte farer
 • Langtidsfarer
 • Indhold af problematiske stoffer

kan du læse mere her: “Få styr på kemi’en med COS”

Denne viden om processen skal benyttes til den kemiske APV

Når den kemiske APV skal udarbejdes, er der vigtigt at samle en række data om processen fx:

 • Opvarmes kemikalierne i processen?
 • Til hvilke temperaturer opvarmes kemikalierne?
 • Forstøves kemikalierne ved processen?
 • Sker der en kemisk reaktion ved processen?
 • Udvikles der fint støv ved arbejde ved processen?
 • Er der risiko for, at de ansatte, der arbejder ved processen, kan komme i kontakt med kemikalierne? Ved indånding og hudkontakt – under drift, ved rengøring, ved uheld mm
 • Er der ventilation ved processen?
 • Hvordan er medarbejderne beskyttet – hvilke værnemidler benyttes?
 • Hvor længe arbejdes der ved processen hver dag?

Sådan vurderer I farerne ved processen

Med udgangspunkt i de opdaterede sikkerhedsdatablade, den viden der er samlet om de kemikalier, der anvendes, og den proces der foregår, skal risikoen vurderes:

 • Hvad er sandsynligheden for at blive udsat for de kemiske stoffer, der indgår eller produceres ved arbejdsprocessen?
 • Hvad er konsekvensen på kort og på lang sigt, ved at blive udsat for disse stoffer?

Her kan du læse mere om:

Når vi arbejder med kemiske risikovurderinger, er det vigtigt at kende følgende paragraf i arbejdsmiljølovgivningen:

”Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.”

Denne paragraf betyder, at udsættes ansatte for kemiske stoffer, som det er muligt at undgå, så skal der iværksættes tiltag for at undgå denne unødige påvirkning.

Derfor handler den kemiske APV om at vurdere:

 • Udsættes de ansatte ved arbejdsprocessen for kemiske stoffer?
 • Hvilke tiltag kan iværksættes for at undgå denne udsættelse?

Sådan vurderer I mulige risiko-reducerende tiltag ved processen

Når I har vurderet, om de ansatte ved processen udsættes for kemiske stoffer, skal I vurdere, hvad I kan gøre for at undgå denne udsættelse. Her er det vigtigt at kende Arbejdstilsynets forebyggelsesprincipper.

Her kan du læse mere forebyggelsesprincipperne: “Sådan laver jeg en kemisk risikovurdering”

Følgende skal vurderes:

 • Kan processen fjernes helt ved at ændre produktet/færdigvaren?
 • Kan processen ændres, så udsættelse for kemiske stoffer nedsættes?
 • Kan de kemikalier, der anvendes i processen erstattes med andre og mindre farlige kemikalier?
 • Kan udsugningen optimeres, så de kemiske stoffer, der frigives, fjernes effektivt?
 • Kan eksponeringen fjernes ved brug af værnemidler? og hvilke værnemidler skal anvendes?:

Her kan du læse mere om, hvordan I får hjælp til risikoreducerende tiltag fx substitution og valg af værnemidler: “Få styr på kemi’en med COS”.

Sådan formidler I resultatet af den kemiske APV

Når I har fundet frem til, hvilke tiltag der skal iværksættes, når der arbejdes ved processen, skal beslutningerne formidles til de ansatte:

 • Hvilke værnemidler skal anvendes?
 • Hvilke forholdsregler skal tages ved arbejdet?
 • Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt?
 • Eksisterer der særlige krav til de ansatte, der skal udføre arbejdet?

Det kan fx gøres i en instruktion, som nogle kalder en ”Proces APB” andre en “Job Sikkerheds Instruktion” (JSI).

Her kan du læse mere om Arbejdstilsynets nye regler om ”Oplæring og instruktion”: “Nye regler om Kemisk APV og instruktion”

Se også video om:

Sådan træner I medarbejderne i at arbejde sikkert ved processen.

Når ”Proces APB’en” er udarbejdet, skal de ansatte trænes. Det kan gøres ved, at lægge et tjek af de nye rutiner ind i en sikkerhedsrundering eller en ”Safety walk”. Ved runderingen er der vigtigt, at få en dialog med medarbejderne om forståelsen af indholdet i ”Proces APB’en” /”JSI’en”, og om den fungerer i praksis.

Når rutinerne er nedskrevet, bliver det lettere at foretage intern audit af processen. Desuden bliver det lettere at arbejde med ”best practice”. Det bliver også muligt at bede forskellige afdelinger om at auditere hinanden og opnå læring.

Læs mere om udvikling af god sikkerhedskultur på arbejdspladsen: “Sikkerhedskultur og nul ulykker”.

Del siden