Print Friendly, PDF & Email

Udarbejdelse af kemisk risikovurdering (Kemisk APV)

Denne side indeholder information om, udarbejdelse af kemisk risikovurdering (kemisk APV).
En kemisk risikovurdering handler om at vurdere, hvilke kemiske risici, der eksisterer ved at udføres et stykke arbejde:

Definition af risiko ved udarbejdelse af kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Risiko = Konsekvens * Sandsynlighed

Konsekvensen ved at blive udsat for kemikaliet, handler om kemikaliets farlighed (kemikaliets iboende farer) og de farer man udsættes for, når man arbejder ved processen fx. blander, varmer, forstøver, smelter.

Sandsynligheden for at blive udsat for kemiske påvirkninger ved processen er et udtryk for eksponeringsgrad (udsættes man for kemikaliet) og hyppighed (hvor længe og hvor tit udsættes man for kemikaliet). Dvs:

Risiko =  Farlighed * Eksponeringsgrad * Hyppighed

Der tages udgangspunkt i produktets sikkerhedsdatablad, når den kemiske risikovurdering skal foretages.

Kemisk risikovurdering: Kemikaliets farlighed

Kemikaliets farlighed skal vurderes, som led i den kemiske risikovurdering ved at kigge på både:

Kemikaliets fysisk/kemiske egenskaber, fx

 • Kan der afgives dampe, ved anvendelses temperaturen og hvad består disse dampe af?
 • Kan dannede dampene / tåger /støv forårsage eksplosioner?

Kemikaliets sundhedsfarlige egenskaber, fx

 • Indehold af stoffer med akutte virkninger som forgiftning, ætsefarer mm
 • Indehold af stoffer, der kan forårsage langtidsfarer som fx kræft, reproduktionsskader, allergi, hormonforstyrrelser mv

Kemisk risikovurdering: Eksponeringsgraden

Eksponeringsgraden vurderes, som led i den kemiske risikovurdering ved at kigge på fx:

 • Hvordan bruges produktet? Forstøves det, så der dannes aerosoler eller støver det ved brug?
 • Udsættes medarbejderen for disse dampe/tåger/støv?
 • Er der risiko for hudkontakt ved brug af produktet, for gennemvædning af arbejdstøj osv?
 • Hvordan er medarbejdere beskyttet? er der ventilation ved processen? anvendes der værnemidler?

Kemisk risikovurdering: Hyppigheden

Hyppigheden vurderes, som led i den kemiske risikovurdering ved at kigge på fx:

 • Hvor tit og hvor længe arbejdes der ved processen hver dag?

Risiko-reducerende tiltag 

Når den kemiske risikovurdering er lavet, skal det vurderes, hvordan en evt. risiko kan fjernes eller reduceres til et minimum. Vær opmærksom på følgende tekst i arbejdsmiljølovgivningen “Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås”.

Reduktion af farlighed (substitution)

I kan ændre på produktets farlighed ved evt. at finde og benytte et mindre farligt kemikalie ved processen (substitution).

Reduktion af eksponeringsgraden

Hvis I ikke kan substituere, skal I arbejde på at ændre på eksponeringsgraden, fx ved at forbedre udsugningen ved processen, ved at anvende andre metoder, der fx ikke forstøver produktet eller ved at anvende værnemidler, når der arbejdes ved processen.

Når der arbejdes på at reducere eksponeringsgraden, er det vigtigt at kende til Arbejdstilsynets forebyggelsesprincipper (også kaldet STOP princippet i vejledningen om stoffer og materialer), der er meget afgørende for om Arbejdstilsynet kan acceptere den løsning, I har fundet. Forebyggelsesprincipperne indeholder en rangordning af løsningsmuligheder:

Risici ved arbejde med et kemikalie skal fjernes eller begrænses:

 1. Ved at mængden af farlige kemikalier fjernes, erstattes eller begrænses til det minimum,
 2. Gennem indretning af arbejdsstedet,
 3. Ved brug af tekniske hjælpemidler, fx udsugning
 4. Ved at begrænse antallet af ansatte, som påvirkes eller risikerer at blive påvirket af farlige stoffer og materialer,
 5. Gennem egnede arbejdsmetoder, herunder sikker håndtering, oplagring og transport på arbejdspladsen,
 6. Ved passende foranstaltninger med hensyn til personlig hygiejne,
 7. Ved passende rengøring af overflader,
 8. Ved brug af egnede personlige værnemidler.

Arbejdstilsynet forventer altså, at man prøver at fjerne risiciene fra toppen. Vær opmærksom på at brug af egnede personlige værnemidler er det sidste punkt på listen. Der kan altså kun accepteres brug af værnemidler, hvis det ikke er muligt at fjerne eller reducere risiciene ved en af punkterne 1-7.

Mere information

Se også vores artikler om

 Se også video om:

Del siden