Print Friendly, PDF & Email

SDS – Hvad er kravene?

Få overblik over reglerne for SDS.

Krav til levering af sikkerhedsdatablad (SDS) 

 • Leverandøren af et kemikalie skal forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet er klassificeret som farligt jf. CLP forordningen (se detaljer i REACH artikel 31, stk. 1).
 • Leverandøren af et kemikalie, skal efter anmodning forsyne modtageren med et SDS, hvis kemikaliet ikke er klassificeret som farligt jf. CLP forordningen, men indeholder CLP klassificerede stoffer i mere end 1% (dog 0,1% ved særligt farlige stoffer) (se detaljer i REACH artikel 31, stk. 3).
 • Leverandøren af et farligt kemikalie, der leveres til offentligheden (dvs. kan købes i detail handlen), er ikke forpligtet til at forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad, men skal efter anmodning forsyne modtageren med et SDS (se detaljer i REACH artikel 31, stk. 4).
 • Det skal leveres på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor stoffet/produktet markedsføres.
 • Det skal være dateret og udarbejdet efter bilag II i REACH
 • Det skal leveres gratis

Krav til ajourføring af SDS

 • Sikkerhedsdatabladet skal straks ajourføres så snart der foreligger nye oplysninger, som kan påvirke risikohåndterings-foranstaltningerne, eller nye oplysninger om farer, når godkendelse er meddelt/nægtet eller når der er vedtaget en begrænsning.
 • Når det er blevet revideret, skal det videregives til alle tidligere modtagere, som kemikaliet er leveret til indenfor de foregående 12 måneder

Krav til arbejdsgiveren om at indhente SDS

 • Arbejdsgiveren skal indhente sikkerhedsdatablade, på både de kemikalier, der er klassificeret som farlige jf. CLP forordningen og de som indeholder CLP klassificerede stoffer i mere end 1% (dog 0,1% ved særligt farlige stoffer) (se detaljer i arbejdsmiljølovgivningen).

Krav til arbejdsgiveren om tilgængelighed af SDS

 • Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til de sikkerhedsdatablade fra leverandøren.

Krav om arkivering af SDS 

 • Enhver producent, importør, downstream-bruger og distributør skal arkivere sine sikkerhedsdatablade og have dem tilgængelige i en periode på mindst ti år efter det tidspunkt, hvor han sidst fremstillede, importerede, leverede eller anvendte kemikaliet.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at vide, at leverandørerne af en lang række kemikalier kun er forpligtet til at levere sikkerhedsdatablade efter anmodning og ikke automatisk. Derfor er det nødvendigt at indføre en rutine i virksomheden, hvor man regelmæssigt indhenter opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemikalier man anvender, for at kunne overholde egne forpligtelser i forhold til loven.

Mere information

Her kan du læse mere om:

Se også video om:

“Sådan får I styr på SDS med COS”

Del siden