Print Friendly, PDF & Email

Leverandøransvar – hvad siger loven?

Det skal I være opmærksomme på, når I sender varer på markedet

 

Generelle regler om produktsikkerhed

Som producent af en færdigvare eller en artikel, har man det fulde ansvar for, at varen er sikker at bruge.  Er der risici ved en vare, skal producenten informere sin kunde om det, så der kan tages de nødvendige forholdsregler.

Informationspligt – REACH

I følge REACH artikel 33 (EU’s kemikalie forordning) har man som leverandør, pligt til at give sine kunder information om, hvorvidt den vare man sælger, indeholder særligt problematiske kemiske stoffer på EU’s “kandidatliste”. Hvis en vare indeholder et problematisk stof (SVHC), så skal kunden have oplyst stoffets navn, mængde i varen og hvilke forholdsregler der skal tages i forhold til sikker brug af varen.

Det handler både om kemiske blandinger og artikler – både til business og consumer markedet.

Forbud og begrænsninger – REACH

REACH indeholder også en restriktionsliste med stoffer, der er omfattet af forbud mod brug af særlige stoffer til forskellige formål. REACH indeholder også en autorisationsliste over stoffer, der kun må anvendes til begrænsede formål, og kun såfremt man har fået tilladelse hertil af myndighederne.

Vores EU lovgivning indeholder også andre regelsæt, med forbud og restriktioner vedr. kemiske stoffer, fx POP forordningen, RoHS direktivet mf.

Man bør være varsom med at konkludere, at alt er i orden, såfremt man ikke har modtaget informationer fra sin leverandør om indhold af problemstoffer i den vare man køber. Der er i februar 2018 offentliggjort en rapport fra EU’s håndhævelsesudvalg, der oplyser at ca. 20% af de varer, der blev testet, ikke overholdt gældende regler.

Man skal være særlig varsom hvis man importerer varer fra ikke EU lande fx lande i østen. Derfor har mange af de større virksomheder indført egenkontrol programmer, for at finde de ”problematiske” varer før myndighederne gør det.

EU’s varslingssystem RAPEX  

Myndighederne udtager nemlig regelmæssigt varer på markedet til test for farlig kemi. Viser disse test indhold af farlig kemi, skal varen trækkes tilbage fra markedet. I disse tilfælde annonceres tilbagetrækningen på EU’s offentlig tilgængelige RAPEX liste (Rapid Alert System for dangerous non-food products).

Del siden