Print Friendly, PDF & Email

ISO 14001 certificering og kemikalier 

ISO 14001: Hvilke krav stilles der til kemikalier?

I miljø-standarden er der fokus på, om I har styr på miljø-påvirkningerne ved drift at Jeres virksomhed. I skal derfor kende Jeres processer og Jeres miljøpåvirkninger og sikre, at I som minimum overholder  myndighedernes miljøkrav til drift af Jeres virksomhed, men også kundernes miljøkrav til de produkter, I sælger.

ISO 14001 (miljø): Myndighedskrav til kemikalier er bl.a. at I:

 • har opdaterede sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier på de kemikalier, I anvender
 • har oprettet arkiv over gamle sikkerhedsdatablade (10 år efter sidste anvendelse).
 • overholder krav til forbud og begrænsninger af miljøskadelige stoffer i de kemikalier, I anvender.
 • overholder vilkårene i Jeres miljøgodkendelse, hvis I er omfattet af reglerne
 • har udarbejdet en basistilstandsrapport, hvis I er omfattet af kravet
 • har indhentet spildevandstilladelse, hvis I udleder spildevand
 • løbende indberetter til PRTR registeret, hvis I er omfattet af kravet
 • opbevarer Jeres kemikalier korrekt, så miljøet ikke belastes ved uheld
 • lever op til reglerne i “Risikobekendtgørelsen”, hvis I er en risikovirksomhed
 • sorterer, klassificerer, mærker og bortskaffer alt Jeres affald korrekt.
 • håndterer alt Jeres farligt gods korrekt.

Standardkrav i ISO 14001 omfatter bl.a.: 

Cirkulær økonomi

Standarden understøtter tanken om cirkulær økonomi. Jo renere råvarer og færdigvarer, jo renere restprodukter (affald) og jo større sandsynlighed for genanvendelse.

Udvikling af nye færdigvarer 

ISO 14001 kræver, at nye færdigvarer udvikles med et LCA perspektiv for øje. LCA står for livscyklusanalyse.

Indløb 

ISO 14001 kræver også at nye materialer, artikler, råvarer og hjælpestoffer indkøbes med et LCA perspektiv for øje.

Krav til kemikaliedokumentation 

Ønsker I et miljøcertifikat, skal I kunne dokumentere, at Jeres produkter og drift lever op til de krav, der stilles, og at I løbende foretager vurderinger, hvis noget ændrer sig.

I skal derfor kende Jeres processer og vide hvilke kemikalier, der anvendes i disse processer.

Sikkerhedsdatablade (SDS)

Desuden skal I kunne dokumentere, at I har opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemikalier, I anvender.

Miljøkortlægning

I skal også kunne dokumentere, at I har foretaget en miljøkortlægning af de påvirkninger Jeres virksomhed har på miljøet (hvad kan I påvirke?) og Jeres underleverandører (outsourcede processer) har på miljøet.

LCA betragtninger

I skal kunne dokumentere, at I har tænkt hele livscyklusprocessen igennem, når I udvikler nye produkter og services og at I har fastsat krav for de faser I kan påvirke fx valg af materialer, slutbehandling og endelig bortskaffelse.

Indkøb

I skal kunne dokumentere, at I har tænkt hele livscyklusprocessen igennem, når I indkøber nye kemikalier (råvarer/hjælpestoffer), nye artikler og ydelser og at I har fastsat krav, hvor indkøbene kan påvirke Jeres miljøforhold.

Lovcompliance

Med hensyn ”lovcompliance” (efterlevelse af lovkrav) skal I kunne dokumentere, at I kender de kemikalie- og miljølovkrav, I er omfattet af, og at I efterlever dem.

Kompetencer

Og I skal kunne dokumentere, at I har de rette kompetencer til at kunne udføre vurderinger og andet, der påvirker Jeres miljøpræstation og Jeres evne til at opfylde Jeres forpligtelser.

Mere information

Her kan du læse mere om hvilke værktøjer og services COS indeholder, der kan lette Jeres dokumentationskrav ved en ISO 14001 certificering. COS står for “Chemical Online Service” og er vores kemikalievidensløsning.

Del siden