Print Friendly, PDF & Email

ISO dokumentation og ISO implementering

Sådan letter I Jeres arbejde med ISO dokumentation og implementering

Denne side indeholder information om, hvilken ISO dokumentation, der ligger i COS kemikalie vidensløsning. Og hvordan den kan lette Jeres arbejde med at dokumentere Jeres rutiner for håndtering af kemikalier. Den indeholder også informationer om, hvilke ydelser Avichem kan tilbyde Jer, dels ved implementering og dels ved drift af Jeres ISO ledelsessystemer.

Indhold

Sådan letter COS Jeres arbejde med ISO dokumentation

Sådan kan I få hjælp ved implementering og drift af Jeres ISO ledelsessystem

Sådan letter COS Jeres arbejde med ISO dokumentation 

Hvis I ønsker et certifikat på Jeres kvalitet, miljø og/eller sikkerhed, og anvender kemiske råvarer og hjælpestoffer i Jeres drift, vil I blive mødt af en række dokumentationskrav, vedrørende de kemikalier I anvender.

Chemical Online Service (COS) er designet til at understøtte ISO systemer og indeholder fastlagte opdateringsrutiner for kemikaliedata. COS indeholder services, der sikrer, at Jeres kemikaliedata løbende overvåges og opdateres. Det indeholder også services, der sikrer at Jeres produkter løbende vurderes og opdateres, i forhold til gældende kemikalie- , miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

I nedenstående oversigt får du viden om, hvordan et abonnement på COS vil lette Jeres ISO dokumentation. Her kan du se, hvilke værktøjer I får, og hvilke processer I får vedligeholdt, som en del af et COS abonnement. Til højre for de enkelte punkter, har vi anført, hvilke af standarderne punktet er relevant for.

I nedenstående skema er der brugt følgende forkortelser:

ISO 9001 – Q: Quality (kvalitet)
ISO 45001 – HS: Health and safety (sundhed og sikkerhed)
ISO14001 – E: Environment (miljø)

 

COS værktøj eller COS dokumentation  Standard
Oversigt over hvilke kemikalier, der indgår I Jeres færdigvarer
COS indeholder en funktion, der gør det muligt for Jer at holde styr på, hvilke af de kemikalier I benytter, der indgår i Jeres færdigvarer.
Q
Oversigt over Jeres kemikalier
COS indeholder et ”Lokalitets” modul, så I kan holde styr på hvilke kemikalier, I benytter og hvor.
HS-E
Vedligehold af sikkerhedsdatablade (SDS)
COS indeholder en opdaterings-service af SDS. Dvs. vi opdaterer løbende Jeres SDS efter fastlagte opdateringsrutiner. Denne service indeholder desuden vurdering af kvaliteten af SDS’et og en varsling i COS ved væsentlige ændringer i SDS’et.
Q-HS-E
Arkivering af gamle sikkerhedsdatablade (SDS)
COS indeholder en arkiveringsservice af SDS. I COS er der fuldstændig transparens ift. ældre udgaver af SDS. Under hvert produkt, kan man finde ældre udgaver af produktets SDS.
Q-HS-E
Vedligehold af arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
COS indeholder en opdateringsservice af APB. Dvs. vi udarbejder og opdaterer løbende Jeres APB’er efter fastlagte opdateringsrutiner. Denne service indeholder vurdering af værnemidler og vurdering af særlige lovkrav ved brug af kemikaliet. Desuden indeholder den en varsling i COS ved ændringer i APB’en, en engelsk kopi til ikke dansk talende medarbejdere og et proces APB modul med mulighed for print, der kan hænges op ved processen.
HS
Værktøjer og services til kemisk APV /kemiske risikovurderinger
COS indeholder en service, hvor vi overvåger ny viden om kemiske stoffer i EU og hvor vi løbende vurderer Jeres kemikaliers farlighed for sikkerhed og sundhed. Vurderingerne fås dels som en farvekode dels som mere detaljerede rapporter, som kan bruges direkte i kemisk APV arbejdet. COS indeholder desuden et værktøj til gennemførelse af kemisk APV samt et ”kemisk APV procesværktøj”, der kan printes og hænges op ved processen.
HS
ATEX vurderinger
COS indeholder services, hvor vi løbende vurderer kemikaliers ATEX potentiale ved stuetemperatur, der er fundamentet i en ATEX APV.
HS
Værktøj til substitution af kemikalier
COS indeholder værktøjer og services, der gør det muligt via et ”Substitutionsmodul”, at søge efter mindre farlige kemikalier i COS. Vi farlighedsvurderer (farvekode) alle kemikalier, vi opretter i COS og vi registrerer hvis et kemikalie er miljømærket.
Q-HS-E
Overvågning af kemikalielovgivningen
COS indeholder en service, hvor vi overvåger kemikalielovgivningen i DK og EU, herunder REACH. COS indeholder informationsservice, hvor vi informerer ved nye lovkrav og oversigter, der både kan printes og trækkes ud i excel
Q-HS-E
Vurdering af Jeres kemikalier op imod kemikalielovgivningen
COS indeholder en opdateringsservice, og hvor vi løbende vurderer Jeres kemikalier op imod en lang række kemikalielovkrav, så I kan dokumentere, at I er i overensstemmelse med lovgivningen.
Q-HS-E
Overvågning af arbejdsmiljølovgivningen
COS indeholder en service, hvor vi overvåger arbejdsmiljølovgivningen i DK og EU. COS indeholder informationsservice, hvor vi informerer ved nye lovkrav. Opdaterede oversigter kan printes og trækkes ud i excel.
HS
Vurdering af Jeres kemikalier op imod arbejdsmiljølovgivningen
COS indeholder en opdateringsservice, og hvor vi løbende vurderer Jeres kemikalier op imod en lang række arbejdsmiljølovkrav, så I kan dokumentere, at I er i overensstemmelse med lovgivningen.
HS
Overvågning af miljølovgivningen
COS indeholder en service, hvor vi overvåger miljølovgivningen i DK og EU. COS indeholder informationsservice, hvor vi informerer Jer ved nye lovkrav. Opdaterede oversigter kan printes og trækkes ud i excel.
E
Vurdering af Jeres kemikalier op imod miljølovgivningen
COS indeholder en opdateringsservice, og hvor vi løbende vurderer Jeres kemikalier op imod en lang række miljølovkrav, så I kan dokumentere, at I er i overensstemmelse med lovgivningen.
E
Vurdering af kemikalier ved indkøb.
COS indeholder en opdateringsservices, hvor vi løbende vurderer, dels kemikaliernes indhold af miljøfarlige og problematiske stoffer, dels hvilke konsekvenser (lovkrav) det har for virksomheden at indføre dem. Vurderingerne samles i dokumenter, der kan trækkes fx ved indkøb af kemikaliet, så I har overblikket inden kemikaliet indføres. Ved køb af tjenesteydelser hos en underleverandør fx malerarbejde, kan disse dokumenter også trækkes hvis, de anvendte kemikalier oprettes i COS fx under afdeling, der hedder ”underleverandør”.
Q-HS-E
Vurdering af artikler ved indkøb.
COS indeholder opdateringsservice af et RSL dokument (Restricted Substance List), der indeholder alle de kemiske stoffer, der er underlagt forbud, begrænsninger og oplysningspligt i EU jf. REACH og andre EU forordninger. Dokumentet benyttes som led i at sikre, at alle de artikler, der indkøbes, lever op til alle gældende regler for miljø og sikkerhed.
Q-HS-E
Værktøj og service til vurdering og mærkning af farligt gods jf. ADR reglerne.
COS indeholder opdateringsservice af stoflisten i ADR, og rapporter over farligt gods, der kan printes. Desuden indeholder COS et affaldsmodul, så der kan skabes oversigt over affaldsfraktioner, herunder over klassificering og mærkning af affald (EAK, KK, ADR).
HS-E

Mere information

Læs også vores artikler om, hvilke krav der stilles til kemikalier:

Læs også mere om COS:

Rådgivning ved implementering og drift af ISO systemer

Avichem Aps yder rådgivning ved indførelse af ISO ledelsessystemer fx.:

  • Udarbejdelse af miljø, arbejdsmiljø og kemikaliepolitikker.
  • Opsætning af krav til rutiner jf. standarderne.
  • Opsætning af lovkrav
  • Risikovurdering for at finde frem til væsentlige påvirkninger.
  • Udarbejdelse af procedurer og instruktioner.
  • Intern audit af ledelsessystemet
  • Konkret sagsbehandling indenfor miljø, arbejdsmiljø og kemikalier
  • Implementering i organisationen, herunder undervisning og instruktion af medarbejdere.

 

Mere information

Læs mere om:

Del siden