Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet har været på kontrol af spraydåser, for at afdække implementerings niveauet ift. de nye CLP regler. De fandt følgende:

  • Danske regler: Manglende oplysninger om national lovgivning i SDS, pkt. 15 ”Oplysninger om regulering”
  • Værnemidler: Oplysninger om brug af personlige værnemidler mangelfulde i SDS, pkt. 8 ”Eksponeringskontrol/personlige værnemidler”.
  • Leverandøroplysninger: Ingen oplysninger om den danske leverandør i SDS pkt. 1 ”Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden”.
  • Mærkning: Problemer med overensstemmelse mellem oplysninger på etiketten og oplysninger i sikkerhedsdatabladets pkt. 2 Fareidentifikation.
  • Farepiktogrammet var mindre end det påkrævede 1 cm2.
  • Fare etiket: Manglende fareetikette på dansk og fareetiketter ikke var let læselige.
  • VOC oplysninger: Manglende mærkning i henhold til VOC-direktivet, der regulerer indhold og mærkning af flygtige organiske forbindelser i malingsrelaterede produkter.