Arbejde med isocyanater

Isocyanater (herunder diisocyanater) kan fremkalde hud- og luftvejsallergi og astma og er mistænkte for at kunne medføre kræft. Derfor er der særlige krav til uddannelse af dem, som arbejder med isocyanater. Fra 2023 er kravene til uddannelse gjort bredere, og kurset skal fremover genopfriskes hvert 5. år. Desuden er der nye krav til mærkning af beholdere. Bliv klog på alle kravene til arbejde med isocyanater herunder.

Regler for arbejde med isocyanater

I Danmark har Arbejdstilsynet udstedt to bekendtgørelser, der udstikker reglerne for arbejde med isocyanater (herunder diisocyanater):

 • Bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og
 • Bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Stoffer og materialebekendtgørelsen indeholder et bilag 3, der stiller en lang række krav til arbejde med isocyanater.

Derudover findes der også en begrænsning på REACH begrænsningsliste (bilag XVII, pkt. 74), der stiller krav til uddannelser, når der arbejdes med isocyanater.

Hvilke regler ang. isocyanat-uddannelse er opdateret?

Den 15. april 2023 trådte ændrede regler om isocyanat-uddannelse i kraft. De ændrede regler har til formål at bringe de eksisterende danske regler på niveau med EU’s minimumskrav (REACH, bilag XVII, pkt. 74). De opdaterede regler for uddannelse ved arbejde med isocyanater indeholder følgende ændringer:

Flere blandinger omfattes

EU kravet betyder at blandinger med et indhold af diisocyanater fra 0,1% til 0,5% også omfattes af krav til isocyanat uddannelsen. Kravet gælder altså fremadrettet for blandinger med 0,1% monomere diisocyanater og derover.

Supplerende uddannelse for visse anvendelser

Der indføres et ét-dags suppleringskursus for personer, der udfører isocyanat arbejde, hvor arbejdsopgaverne indebærer en øget risiko for udsættelse.

Uddannelse skal fornys hvert 5. år

Der indføres krav om gentagelse af undervisningen hver 5. år.

Teamledere – også omfattet

De personer, der fysisk overvåger isocyanat-arbejdet, er også blevet omfattet af uddannelseskravet. Det betyder at fx teamledere, der fører tilsyn med arbejdet også skal gennemføre isocyanat uddannelsen.

Krav til tekst på emballagen

REACH restriktionen indeholder også krav om, at emballagen på produkterne skal mærkes med følgende tekst: ”Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug”.

Alle nedenstående anvendelser af isocyanater, er omfattet af det eksisterende 2-dages epoxy / isocyanat kursus.

I hvilke produkter er der typisk isocyanater / diisocyanater?

Isocyanatholdige produkter bruges hovedsageligt til at fremstille polyurethanprodukter, såsom skum, fugemasse og belægning. De typiske produkter, der indeholder isocyanater er følgende:

 • Visse 2- komponente lime
 • Visse 2- komponente malinger
 • Visse 2- komponente lakker
 • Overfladebelægninger
 • Tætningsmidler fx PU skum til fugning af vinduer
 • Ingredienser til fremstilling af polyurethan produkter og skum produkter

Præpolymere isocyanater vil indeholde monomere isocyanater (restmonomerer). Hvis koncentrationen er 0,1% monomer isocyanat eller derover er produkterne omfattet af reglerne.

Der benyttes forskellige typer af isocyanater – de almindeligste er:

MDI: Methylenbisphenyldiisocyanat
HDI: Hexamethylendiisocyanat
TDI: Toluendiisocyanat

Hvad er faren ved isocyanater?

Isocyanater kan fremkalde hud- og luftvejsallergi. Der er stor forskel på flygtigheden af stofferne. TDI er den mest flygtige og MDI er den mindst flygtige.

Gentagen indånding af dampe og tåger af diisocyanater, kan give anledning til udvikling af astma. Denne sygdom kan opstå selv ved udsættelse for lave koncentrationer. De almindeligste symptomer er hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær. Det er meget almindeligt at disse symptomer kommer forsinket dvs. flere timer efter udsættelsen, fx om natten. Diisocyanater er også mistænkt for at kunne fremkalde kræft.

Chemical Online Service (COS)

Overblik over produkter
der stiller krav om uddannelse

Hvis I har et COS expert abonnement, er det ganske enkelt, at finde frem til, om I har produkter, fx malinger, lakker og lime, som er omfattet af kravet om isocyanat uddannelse.

Læse mere om COS →

COS Chemical Online Service

Hvornår er der krav om en isocyanat uddannelse (2-dages kursus)?

Hvis I anvender produkter, der indeholder diisocyanat i en koncentration på 0,1% eller derover, skal de personer, der anvender produkterne og de personer der fører til tilsyn med dem, der anvender produkterne, have gennemført en 2-dages isocyanat uddannelse inden de må påbegynde arbejdet.

Følgende anvendelser kan nøjes med 2-dages kurset:

 • Håndtering af åbne blandinger ved omgivelsestemperaturer (herunder skumtunneller)
 • Sprøjtning i en ventileret kabine
 • Påføring med rulle
 • Påføring med pensel
 • Påføring ved dypning og overhældning
 • Mekanisk efterbehandling (f.eks tilskæring) af ufuldstændigt hærdede artikler, der ikke længere er varme
 • Rengøring og affald
 • Andre anvendelser med samme eksponering gennem huden og /eller ved indånding

2-dages kurset dækker den generelle uddannelse om diisocyanater (a) og uddannelse på mellemniveau (b), som der er refereret til i REACH bilag XVII, pkt. 74.

Hvilke anvendelser kræver en suppleringsuddannelse (1-dags kursus)

Alle nedenstående anvendelser af isocyanater er omfattet af krav om supplerings-uddannelse, da de indebærer en øget risiko for udsættelse:

 • Håndtering af ufuldstændigt hærdede artikler
 • Støbeanvendelser
 • Særlige arbejdsoperationer ved et teknisk hjælpemiddel
 • Åben håndtering ved temperaturer over 45 °C
 • Sprøjtepåføring uden for lukkede systemer sprøjtekabiner og -bokse
 • Sprøjtning med højenergi
 • Og andre anvendelser med samme øgende risiko for udsættelse gennem hud eller ved indånding.

Suppleringskurset dækker den avancerede uddannelse om isocyanater (dvs. hvor der er øget risiko for udsættelse).

Kravet om suppleringskurset gælder for både dem, der anvender de isocyanatholdige produkter og dem, der fører tilsyn med arbejdet.

Genopfriskningskursus (hvert 5. år)

De personer, der er omfattet af krav om isocyanat-uddannelse er også omfattet af krav om genopfriskning hvert 5. år. Hvordan genopfriskningskurset skal foregå er endnu ikke besluttet. Den Europæisk brancheforening for producenter af isocyanater og polyoler “ISOPA”, har udarbejdet et E-lærings værktøj, som benyttes i flere af de andre EU lande. Det drøftes pt. om dette materiale vil kunne benyttes til genopfriskning i Danmark.

Der er god tid til at få reglerne for genopfriskningskurset på plads. Personer der allerede har gennemført uddannelsen, når de nye regler træder i kraft den 24 . august, skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er.

Hvem tilbyder og gennemfører isocyanatuddannelserne?

Alle isocyanatuddannelser udbydes hos erhvervsskolerne (AMU kurser). Industriens uddannelser / Industriens Fællesudvalg er udviklingsansvarlig for kurset ”Pers. sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”. Styrelsen for udvikling og kvalitet (STUK) er ansvarlig for at sikre, at kurset lever op til gældende krav til beskrivelse og indhold for et AMU-kursus. Det er også STUK, som har tilsynsforpligt med skolerne.

Der er pt. udbudt følgende kurser:

 • To-dages sikkerhedskursus rettet mod alle, der arbejder med/overvåger arbejde med isocyanater.
 • Supplerende et-dages sikkerhedskursus rettet mod personer, der arbejder med og overvåger arbejde med diisocyanater.
 • Et-dages sikkerhedskursus for personer, der udelukkende udfører fugning af bygningselementer.

Stilles der andre krav til arbejde med isocyanater end uddannelse?

Bekendtgørelsen om stoffer og materialer indeholder en lang række krav til arbejde med isocyanater, bla. stilles der udover krav om uddannelse også:

 • Krav om substitution
 • Krav om udarbejdelse af kemisk risikovurdering
 • Krav til arbejdsstedets indretning
 • Krav til skiltning
 • Krav til sprøjtearbejde
 • Forbud mod anvendelse af personer med isocyanat allergi
 • Krav til velfærdsforanstaltninger
 • Krav til mærkning af affald

Få mere information om de nye regler her.

Vil du holdes opdateret?

Så tilmeld dig Avichems newsfeed på linkedIn. Her bliver du holdt opdateret om nyheder og artikler angående kemikalier, miljø og sikkerhed.

LinkedIn logo følg Avichem ApS på LinkedIn