UFI – Unique Formula Identifier

PCN portal og UFI nr. skal sikre at de nationale giftinformationscentre kan rådgive korrekt. Derfor skal alle kemiske blandinger være oprettet i PCN-portalen. 

Hvad er EU’s PCN portal?

PCN portalen er et online værktøj til at indberette oplysninger om en kemisk blanding. PCN står for Poison Centres Notification. Portalen kan tilgås via ECHA’s hjemmeside.  ECHA er navnet på det Europæiske CHemikalie Agentur. Fra januar 2024 skal alle kemiske blandinger være indberettet til EU’s PCN portal jf. artikel 45 i CLP-forordningen. 

Hvad skal de indberettede oplysninger bruges til?

Informationer om en kemisk blanding, som indberettes via PCN portalen, bliver efterfølgende gjort tilgængelige for giftinformationscentrene i de enkelte medlemslande i EU. Det danske giftinformationscenter er ”Giftlinjen”, som har 24-timers service på tlf.: (+45) 82 12 12 12. På den måde kan giftlinjen rådgive borgerne eller sundhedspersonale i tilfælde af en nødsituation, hvor en kemisk blanding er involveret, og hurtigt igangsætte den rette behandling efter fx forgiftninger.

Hvor findes lovkrav om indberetningspligten?

I følge artikel 45 i CLP-forordningen er virksomheder, der markedsfører farlige blandinger, forpligtet til at fremlægge information om visse farlige blandinger. Bilag VIII til CLP-forordningen, der blev vedtaget i marts 2017, indeholder de harmoniserede krav til indberetningen til giftinformationscentrene via PCN portalen.

Hvad er UFI?

UFI er en alfanumerisk kode, der skaber en entydig forbindelse mellem en blanding, der markedsføres, og de oplysninger der er indberettet via PCN portalen. Dvs. de oplysninger, der findes om beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer. 

UFI står for unik formelidentifikator. UFI genereres i en unik formel generator ved hjælp af elektroniske værktøjer, der stilles til rådighed af ECHA.

UFI – Unique Formula Identifier header

Det er omkostningsfrit at generere en UFI. UFI skal fremgå af blandingens etikette og af sikkerhedsdatabladet (SDS). Når dette nummer oplyses til fx Giftlinjen, kan sundhedspersonalet hurtigt få overblik over, hvilke farlige kemikalier en tilskadekommen person har indtaget eller brugt forkert.  

Hvem skal indberette UFI og andre kemiske oplysninger?

Det er primært importøren af en kemisk blanding, der har ansvaret for at indberette oplysninger om den kemiske blanding til giftinformationscentre i de EU-lande, hvor blandingen markedsføres.  Men brugeren kan også have en rolle. 

Scenarie Ansvar
I køber en kemisk blanding hos en dansk forhandler Den danske forhandler er ansvarlig for at indberette til PCN portalen.
I importerer en kemisk blanding fra et andet EU-land I skal sikre, at EU-importøren har registreret i PCN portalen, at blandingen markedsføres og anvendes i Danmark. 
I importerer en blanding fra et land uden for EU  I skal selv anmelde og indberette blandingen via PCN portalen. 

Hvilke blandinger er omfattet af indberetningspligten?

Alle kemiske blandinger skal indberettes, hvis de er klassificeret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger. Indberetningspligten gælder uanset mængde, og uanset om det er til privat, professionel eller industriel brug.  

Kemiske blandinger med følgende GHS mærkning er dog ikke omfattet af indberetningspligten:  

 • GHS01 (eksplosiver),  
 • GHS04 (trykflasker) og  
 • GHS09 (miljøfarlige).  

Hvad er en blanding?

Blandinger kan være så simple som et enkelt stof, der er fortyndet i et opløsningsmiddel. Ikke desto mindre kan der være behov for en vurdering fra sag til sag for at afgøre, om produktet faktisk er en blanding eller snarere et stof. Hvis det er et stof, er der ikke pligt til at indsende en anmeldelse og medtage et UFI-nummer på etiketten. 

Hvad skal indberettes?

De harmoniserede oplysningskrav er mere omfattende, end hvad der typisk fremgår af et sikkerhedsdatablad. Til gengæld kan der indberettes på eget sprog i PCN portalen, hvorefter oplysningerne automatisk oversættes til de officielle sprog i de lande, hvor blandingen markedsføres og anvendes. Anmeldelsen skal indeholde bla. indeholde oplysninger på den virksomheder, der markedsfører produktet, generelle oplysninger om produktet og produktets fare og sammensætningsoplysninger. 

Hvilke blandinger er undtaget fra anmeldepligten?

I henhold til artikel 1, stk. 2, 3 og 5, i CLP-forordningen finder forordningen (og dermed bestemmelserne i bilag VIII) ikke anvendelse på:  

 • “Radioaktive stoffer og blandinger”  
 • “Ikke-isolerede mellemprodukter”  
 • ”Stoffer og blandinger, der anvendes i videnskabelig forskning og udvikling”, forudsat at de ikke markedsføres, og forudsat at de anvendes under kontrollerede betingelser i overensstemmelse med EU’s arbejds- og miljølovgivning
 • ”Affald” 

Desuden er visse blandinger, som er i brugsklar og bestemt til den endelige bruger, heller ikke omfattet:  

 • Lægemidler  
 • Veterinærlægemidler  
 • Kosmetiske midler  
 • Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes i direkte kontakt med det menneskelige legeme, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik samt  
 • Fødevarer og foder. 

Praktisk vejledning til UFI og registrering?

EU har udarbejdet en praktisk vejledning til hvordan du indberetter til EU’s PCN portal, og hvordan du genererer en UFI: 

Skyd genvej med Avichem

Avichem har stor erfaring med kemikalierådgivning, og dette omfatter også rapportering til PCN portalen og generering af UFI. Kontakte os, hvis du ønsker hjælp til at få anmeldt jeres farlige blandinger. 

Vil du holdes opdateret?

Så tilmeld dig Avichems newsfeed på linkedIn. Her bliver du holdt opdateret om nyheder og artikler angående kemikalier, miljø og sikkerhed.

LinkedIn logo følg Avichem ApS på LinkedIn