Print Friendly, PDF & Email

Hvad er farlig eksplosiv atmosfære?

Der kan opstå en eksplosiv atmosfære, når der følgende tre ting forekommer samtidigt:

 • brændstof blandet med
 • luft (dvs. tilstrækkeligt ilt) indenfor eksplosionsgrænserne samt en
 • tændkilde

Vurderingen af eksplosions risiciene handler derfor om at vurdere:

 • Kan der forekomme ”eksplosiv atmosfære”?, og dernæst at vurdere,
 • Er der brændbart medie til stede i sådanne koncentrationer, at der vil kunne forekomme “farlig eksplosiv atmosfære”?, og til sidst at vurdere
 • Kan den aktiveres, fordi der er potentielle tændkilder tilstede i samme område?

Brændstoffer, der skal medtages i ATEX vurderingen, er: 

 • Brændbare gasser og gasblandinger, f.eks. flydende gas (butan, buten, propan, propen), naturgas, forbrændingsgasser (f.eks. carbonmonoxid eller methan) eller gasformige brændbare kemikalier (f.eks. acetylen, ethylenoxid eller vinylchlorid).
 • Brændbare væsker, f.eks. opløsningsmidler, malinger og lakker hvis væsken forefindes ved med væsketemperatur over flammepunktet minus 10 grader.
 • Brændbare væsker der forstøves (tåger), eks. jord-, brændsels-, smøre eller spildolier, malinger eller vanduopløselige samt vandopløselige kemikalier
 • Støv fra brændbare faste stoffer, f.eks. kul, træ, levneds- og fodermidler (f.eks. sukker, mel eller korn), kunststoffer, metaller eller kemikalier. Når ATEX zonerne skal findes skal man huske at inddrage områder hvor der er aflejret et jævnt støvlag, som vil kunne hvirvles op.

Der findes en række stoffer, som under normale forhold kun vanskeligt lader sig antænde, men som kan være eksplosive i blanding med luft, når partikelstørrelsen er særlig lille, eller der er tilstrækkeligt stor tændenergi (f.eks. metalstøv, aerosol/tåger).

Arbejdstilsynets sikkerhedsmargin

Arbejdstilsynet vurderer, at der er en risiko for farlig eksplosiv atmosfære:

Hvis der er mulighed for, at det brændbare materiale kan blive blandet med luften i koncentrationer over 25 procent af nedre eksplosionsgrænse (sikkerhedsmargin)

Hvis brændbare væsker forefindes ved med væsketemperatur over flammepunktet minus 10 grader (sikkerhedsmargin).

Tændkilder der skal medtages i ATEX vurderingen kan fx være:  

Risiko for åben ild

 • Svejsning,
 • Skærebrænder
 • Tagdækningsbrænder
 • Lysbuer fra svejsning
 • Større glødende faststof partikler
 • Tobaksrygning

Risiko for statisk elektricitet

Opladning når

 • Faste materialer gnider mod hinanden
 • Personers gang over gulv derfor antistatisk fodtøj
 • Gummitransportører
 • Strømning
 • Omrøring
 • Aftapning af væsker og pulvere

Risiko for varme overflader

Hvis overfladetemperaturen på udstyr når op på antændelsestemperaturen – antændes stoffer. Fx

 • El-motor,
 • Fejl på udstyr
 • Elektriske installationer
 • Opvarmningssystemer
 • Lamper
 • Maskiner og udstyr

Risiko for mekaniske gnister

Glødende metalstykker der rives af fx ved:

 • Slag
 • Friktion
 • Rivning
 • Slibning
 • Brug af skæreskiver

OBS Rustent jern, letmetaller som Al, Mg, titan og zirconium har let ved at danne gnister

Risiko ved elektriske installationer

Elektriske installationer er effektive tændkilder. De kan afgive gnister og skabe varme overflader. Elektriske gnister kan opstå ved slutning og brydning af strømkredse. Selv ved lave spændinger i mobiltelefoner og måleinstrumenter kan der dannes farlige gnister.

Risiko for selvantændelse

Selvantændelse ved normal stuetemperatur:

 • Korn
 • Hørfrø/linolie
 • Soyamel
 • Rapsfrø
 • Savsmuld med indhold af olier
 • Fiskemel
 • Kulstøv

Del siden