Print Friendly, PDF & Email

Hvor er der særlige krav til APV?

Alle virksomheder skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV), som beskriver arbejdsmiljøudfordringerne på arbejdspladsen. Der er grundlæggende stor frihed til at udarbeje APV, men på nogle områder er der særlige krav, som I skal være opmærksomme på.

Emner med særlige krav til APV?

På forskellige områder er der krav til at inddrage specifikke målinger og vurdere op imod konkrete grænseværdier og kategorier. Find mere information om hver af nedenstående emner på www.at.dk:

 • Manuel håndtering
 • Skærmarbejde
 • Kræftrisiko
 • Biologiske agenser
 • Gravide og ammendes arbejdsmiljø
 • Unges arbejdsmiljø
 • Kemiske agenser
 • Arbejde i eksplosiv atmosfære
 • Vibrationer
 • Støj.

Oftest vil der være behov for særlige kompetencer til at vurdere disse forhold. Hvis I ikke har dem I jeres organisation, skal I have fat i en ekstern arbejdsmiljøkonsulent med særlig viden på området.

Vær opmærksom på særligt udsatte grupper

Jeres Arbejdspladsvurdering (APV) skal tage højde for, om der er særligt udsatte grupper på arbejdspaldsen, som er særligt sårbare for de risici, som kan opstå i arbejdet. Typiske særlige grupper er gravide og ammende samt unge ansatte, der stadig er i voksealderen.

Særligt udsættelsen for udvalgte kemiske stoffer samt ergnomiske påvirkninger er kritiske i gravide og ammende samt unge.

Avichem er ekspert i at vurdere særligt det kemiske arbejdsmiljø. Kontakt os, hvis du gerne vil sikre den bedste styring af de kemiske risici i arbejdsmiljøet.

Generelle krav til APV

Ud over de særlige krav til APV, som beskrevet ovenfor, skal alle arbejdspladsvurderinger (APV) omfatte fem faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Vurdering af om sygefraværet påvirkes af forholdene på arbejdspladsen
 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan
 5. Opfølgning på handlingsplanen.

Del siden