Bæredygtige økonomiske aktiviteter

Begrebet bæredygtighed bruges i flæng. Dette har EU gjort op med ved at indføre EU taksonomi forordningen. Men hvad definerer egentligt en bæredygtig økonomisk aktivitet? Få svar på dette spørgsmål i teksten herunder.

Hvad er bæredygtige økonomiske aktiviteter?

I 2020 vedtog EU taksonomiforordningen, som fastlægger kriterierne for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Du kan få mere viden disse kriterier i artiklen om EU taksonomien. Baggrunden for at indføre et egentligt klassifikationssystem for bæredygtighed er, at der tidligere har været meget forskellige forståelser  for og anvendelser af begrebet “Bæredygtighed”, hvilket har ført til en overdreven og misvisende brug – også kendt som “green washing”.

I forhold til EU taksonomien omfatter begrebet ‘økonomisk aktivitet’ enhver form for produktion, markedsføring og salg af en vare eller tjenesteydelse med henblik på at tilfredsstille et behov eller et ønske.

ESG: Environment, Social and Governance

Den i dag mest gængse definition af bæredygtighed stammer fra Brundtland-rapporten (1987). Her bliver bæredygtig udvikling defineret som en udvikling, der opfylder nutidens behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder. Efterfølgende er det bredt accepteret, at bæredygtighed involverer en ligeværdig betragtning af miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Dette er også kendt som ESG: Environment, Social and Governance.

Bæredygtige økonomiske aktiviteter, ESG, tilgodeser både miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse

Et eksempel på en bæredygtig produktion er således lidt forenklet en økonomisk rentabel produktion, som samlet set ikke belaster klimaet (miljøet) og sikrer en social retfærdig fordeling af klodens ressourer i forhold til både nuværende og fremtidige generationer.

Green Deal

Green Deal

Green Deal er EU’s klima- og vækststrategi. Planerne er, at både finansielle, offentlige og private aktører skal bidrage til at EU bliver klimaneutral i 2050.

Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er fremtidens løsning på klodens ressourceproblemer. Men indhold af skadelig kemi er et problem.

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering anvendes til at vurdere et produkts miljøpåvirkning og samlede bæredygtighed. Det er en obligatorisk vurdering i EU taksonomien.

EU-Taksonomi

EU Taksonomi

EU taksonomi er et centralt værktøj i EU’s klimastrategi ‘Green Deal’ og omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH) er opstået i forbindelse med EU taksonomi. Det er et fundamentalt princip i EU’s definition af bæredygtighed.

CSRD corporate sustainability reporting directive

Corporate sustainability reporting directive (CSRD)

CSRD (bæredygtighedsrapportering) omfatter alle større – og på sigt mindre – virksomheder. Forbruget af farlig kemi skal også dokumenteres.