Cirkulær økonomi

Jorden har begrænsede ressourcer, og de bliver stadigt dyrere og mere besværlige at udvinde. Udgiften til råvarer og forarbejdede materialer udgør en stor andel af omkostningerne i de danske produktions-virksomheder, og samtidig skaber virksomheder og forbrugere stigende affaldsmængder.

Cirkulær økonomi kan være løsningen og faktisk give økonomiske gevinster for virksomhederne og samtidig sikre en fortsat økonomisk og bæredygtig vækst. Men hvad indebærer cirkulær økonomi? Og kan det give nye udfordringer for danske virksomheder?

Hvad er cirkulær økonomi?

Der er flere økonomiske modeller for cirkulær økonomi. De har alle til fælles, at nedbringe behovet for jomfruelige ressourcer, ved at øge genbrug og genanvendelse af materialer, og derigennem væsentligt reducere eller helt undgå produktion af affald.

Cirkulær økonomi står i modsætning til den traditionelle eller linære økonomi, hvor økonomisk vækst er baseret på udvinding af råstoffer, fremstilling af nye produkter, forbrug og bortskaffelse – en ‘brug-og-smid-væk’ kultur.

Cirkulær og lineær økonomi

Hvad er formålet med cirkulær økonomi?

Det overordnede formål er at afkoble økonomisk vækst fra ressource forbruget. Dvs gøre det muligt at skabe økonomisk vækst uden at øge forbruget af tilgængelige ressourcer og belastning på klimaet.

Den cirkulær økonomi er et opgør med ‘brug-og-smid-væk’ kulturen. Formålet er at udnytte materialer og produkter i langt højere grad, så færre materialer og produkter havner som ubrugeligt affald, der enten skal afbrændes eller deponeres. Udover at genanvende resourcer er formålet også at spare energi på udvinding og forarbejdning af nye råmaterialer.

Hvorfor er cirkulær økonomi interessant?

Ideen om cirkulær økonomi kan medføre nye forretningsmodeller. Der kan opstå mange nye muligheder for indtjening og resourcebesparelser fx ved at indføre forretningsmodeller baseret på udlejning og dele-økonomi eller ordninger, hvor egne produkter bliver taget retur. Her bliver genanvendelse af materialerne i egne udtjente produkter en ny kilde til råmaterialer. Fordelen er at materialerne er velkendte og lever op til egne kvalitetsstandarder. På den måde bliver virksomheden mindre afhængig af globale forsyningskæder.

Endelig er cirkulær økonomi interessant, da det er et centralt emne i forhold til EU’s klimastrategi Green Deal og EU’s taksonomiforordning. Cirkulær økonomi udgør et af EU’s seks miljømål.

Vi skal undgå, at produkter og materialer indeholder skadelige kemikalier, da dette nedsætter muligheden for at genbruge produktet eller genanvende materialerne.

Hvad er forudsætningerne for cirkulær økonomi?

Der er flere væsentlige forudsætninger for, at øget genbrug og genanvendelse kan erstatte ‘brug-og-smid-væk-kulturen’. De væsentligste forudsætninger er, at produkter designes så:

  • De kan repareres
  • De kan skilles ad, så materialerne kan genbruges som ressourcer i nye produkter
  • Materialerne, der skal genbruges, ikke indeholder skadelig kemiske stoffer

Andre faktorer der bidrager positivt til den cirkulære økonomi er, at produkterne:

  • Holder længere og at
  • De forbruger mindst mulig energi i anvendelsesfasen

Derfor er man i EU også i gang med at revidere de eksisterende regler om ECO design. Ovenstående punkter er centrale krav i den reviderede forordning om ECO design.

Hvorfor er skadelig kemi et problem?

Skadelig kemi eller “problem kemi” i materialer kan give udfordringer for den virksomhed, der vælger at genanvende materialerne. Produkter, der bliver produceret af genbrugte materialer, kan nemlig blive omfattet af en række administrative krav som fx oplysningspligt (artikel 33 i REACH) og indberetningspligt til SCIP databasen.

Skadelige kemikalier i genanvendte materialer vil også medføre, at det færdige produkt ofte ikke kan betegnes som bæredygtigt jf. krav i EU’s Taksonomi forordning. Desuden udgør indholdet af skadelige kemikalier en mulig risiko for forbrugeren eller miljøet, hvilket kan skabe mistillid til råvaren/produktet.

Det er alt sammen udfordringer, der betyder, at det vil blive svært at afsætte materialer, der indeholder skadelig kemi, og produkter der indeholder materialer med skadelig kemi.

Chemical Online Service (COS)

Hold styr på de skadelige kemikalier
– Det er ikke svært (med COS)

COS giver jer viden om indholdet af skadelige stoffer i jeres produkter og bliver løbende opdateret ud fra ny lovgivning og klassifikationer. Så er I allerede lidt foran i forhold til at skabe en cirkulær økonomi.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service

Cirkulær økonomi skaber ændringer i arbejdsmiljøet

Indførslen af cirkulær økonomi, vil medføre store ændringer i materialeflowet. Der vil fremover være mindre affald til bortskaffelse, og der vil opstå nye industrier, der indsamler, adskiller, reparerer, eller omforarbejder udtjente produkter. Råvarer og hjælpestoffer i industri, byggeri og serviceerhverv vil i højere grad blive baseret på genbrugte fremfor jomfruelige materialer. Dette vil i sig selv medføre ændringer i arbejdsmiljøet. Der vil fx blive færre jobs i “affaldsindustrien”, og nye vil opstå indenfor vedligehold, reparation, adskillelse og genanvendelse af materialer.

Cirkulær økonomi vil også få indirekte konsekvenser for alle virksomheder og erhversdrivende. Alle skal forholde sig til nye rutiner og udfordringer som følge af det ændrede materialeflow. Et eksempel som alle kan genkende er indførsel af nye affaldsfraktioner og logistisk behov for at håndtere disse adskilt.

EU-OSHA (det europaiske arbejdsmiljøagentur) vurderer i et 2040-fremtidsscenarie, at øget genbrug af materialer i bedste fald, kan medføre mange forbedringer i arbejdsmiljøet, blandt andet udfasning af de farligste kemiske stoffer.

Bæredygtige Økonomiske Aktiviteter

Bæredygtige økonomiske aktiviteter

Bæredygtige økonomiske aktiviteter skal bidrage til EU’s miljømål og må ikke samtidig gøre anden væsentlig skade.

Green Deal

Green deal

Green Deal er EU’s klima- og vækststrategi. Planerne er, at både finansielle, offentlige og private aktører skal bidrage til at EU bliver klimaneutral i 2050.

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering anvendes til at vurdere et produkts miljøpåvirkning og samlede bæredygtighed. Det er en obligatorisk vurdering i EU taksonomien.

EU-Taksonomi

EU Taksonomi

EU taksonomi er et centralt værktøj i EU’s klimastrategi ‘Green Deal’ og omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH)

Do No Significant Harm (DNSH) er opstået i forbindelse med EU taksonomi. Det er et fundamentalt princip i EU’s definition af bæredygtighed.

CSRD corporate sustainability reporting directive

Corporate sustainability reporting directive (CSRD)

CSRD (bæredygtighedsrapportering) omfatter alle større – og på sigt mindre – virksomheder. Forbruget af farlig kemi skal også dokumenteres.