Ecodesign (ESPR)

Forbrugsartikler har ofte en begrænset levetid, og ofte er produkterne designet på en måde, som forhinderer reparation eller genanvendelse. Indhold af problematiske kemiske stoffer er yderligere en forhindring for at muliggøre genanvendelse. EU’s løsning er nye krav til miljøvenligt design. Få et overblik i artiklen herunder.

Hvad er ESPR eller Ecodesign?

ESPR står for “Ecodesign for Sustainable Products Regulation” (Forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter). Forordningen sætter minimumsbetingelser for energi- og miljøkrav til produkter solgt i EU. Den har til formål at motivere virksomheder til at indtænke bæredygtighed i produktets designfase.

Produkter skal designes, så de holder længere, kan repareres og består af materialer, der kan adskilles og genanvendes som råvarer i nye produkter.

ESPR blev fremlagt som forslag af EU i marts 2022. Forordningen bygger på et eksisterende direktiv (Ecodesigndirektivet 2009/125/EF), som dog kun omfatter energirelaterede produkter.

Eco design

Hvorfor er ESPR og Ecodesign relevant?

Alt for mange ressourcer ender som affald, der forbrændes eller deponeres, fordi produkterne ikke kan adskilles, repareres, eller genbruges. Derfor er der fortsat et stort behov for at udvinde og producere nye jomfruelige materialer, der skal bruges, som råvarer i hverdagsprodukter, som fx tøj, byggematerialer mv. Det har en høj pris.

FN har opgjort, at udvinding og forarbejdning af råmaterialer er skyld i 90% af tabt biodiversitet og belastning af vandressourcer; og omkring halvdelen af de globale drivhusgasemissioner.

Desuden forstyrrer internationale kriser som krige og pandemier de traditionelle råvareforsyninger, som oftest starter udenfor EUs grænser. Dette er sammen med øget knaphed på ressourcer en trussel for EUs uafhængighed og overordnede økonomi.

Ecodesign ESPR

Derfor ønsker EU at forbedre produkters holdbarhed og mulighed for genanvendelse og genbrug. For at nedbringe belastningen på kloden og samtidig gøre EUs virksomheder og forbrugere mindre afhængige af den globale produktion.

“Produkt designet er bestemmende for op til 80 % af miljøpåvirkningen i hele livscyklussen”

Europa-Komissionen, 30-03-2022

Hvad er formålet med ESPR og ECO design?

Miljøvenligt design skal gøre produkter mere bæredygtige, hvilket i sidste ende er en miljømæssig og økonomisk fordel for erhverslivet og forbrugerne. EU estimerer, at miljømæssige krav til energirelaterede produkter har medført en samlet besparelse på 120 mia. EUR alene i 2021.

Formålet med ESPR og miljømæssigt design er bl.a. at forbedre følgende produktaspekter (Artikel 5 i ESPR):

 • tilstedeværelse af problematiske stoffer
 • produktets holdbarhed, genbrugelighed, muligheden for opgradering og reparation
 • energiforbrug eller energieffektivitet
 • ressourceudnyttelse eller ressourceeffektivitet
 • indhold af genanvendt materiale
 • genfremstilling og genanvendelse
 • miljøpåvirkning i hele livscyklussen, herunder CO2- og miljøaftryk
 • forebyggelse og reduktion af affald, herunder emballageaffald

ESPR, eller forordningen om miljømæssigt design, skal fastsætte krav tilfremstilling af produkter, oplyse forbrugeren om produkternes bæredygtighed og fastsætte obligatoriske kriterier for offentlige indkøb. Forbrugeroplysninger kan f.eks. være oplysninger om produktets energiforbrug, genanvendt indhold, forekomst af problematiske stoffer, holdbarhed, muligheden for reparation, tilgængelighed af reservedele og genanvendelighed. Alt sammen informationer, der skal være med til at påvirke forbrugeren til at vælge mere bæredygtige produkter og holde produkterne længere i cyclus.

Hvilke krav vil indgå i ESPR og ECO design?

Miljøvenlige designkrav vil blive tilpasset de enkelte produktkategorier. Generelt er krav til miljøvenligt design:

 1. Ingen væsentlig negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt
 2. Ingen negativ indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed
 3. Ingen væsentlig negativ indvirkning ift. prisoverkommelighed, herunder adgang til brugte produkter, holdbarhed og produkternes livscyklusomkostninger
 4. Ingen uforholdsmæssigt negativ indvirkning på de økonomiske aktørers, navnlig SMV’ers, konkurrenceevne
 5. Fabrikanter eller andre økonomiske aktører må ikke pålægges nogen proprietær teknologi
 6. Ingen uforholdsmæssigt stor administrativ byrde for fabrikanter eller andre økonomiske aktører.

Chemical Online Service (COS)

Hold styr på kemien i produktet
– så er du et skridt foran

Med COS har I indgående kendskab til kemikalierne i jeres produkter,
– så er I et skridt tættere på at opfylde ECO design forordningen.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service

ECO design bliver dokumenteret i digitale produktpas?

EU arbejder sideløbende på at implementere det digitale produktpas (DPP), som skal følge produktet i hele dets livstid. Produktpasset skal omfatte informationer, som vil være til gavn for forskellige interessenter gennem værdikæden.

Den producerende virksomhed vil blive ansvarlig for at udarbejde produktpasset. Hvis et produkt består af forskellige delkomponenter, er den producerende virksomhed ansvarlig for at samle produktpas for delkomponenterne, og udarbejde et nyt produktpas for det samlede produkt.

Indhold af problematiske kemiske stoffer er en årsag til, at materialer ikke kan genanvendes
og må sendes til destruktion, fx forbrænding.

Synlighed vil stille krav til produkternes bæredygtighed

Den øgede synlighed om produkters og materialers miljøbelastning og iboende risici som for eksempel indhold af skadelig kemi, vil naturligt medføre en efterspørgel på produkter uden disse uønskede stoffer. Samtidig vil underleverandører også være nødsaget til at dokumentere, at deres produkter ikke indeholder  uønskede skadelige stoffer.

ESG

ESG

ESG omfatter krav til virksomhedernes bæredygtighedsindsats. Fremover bliver ESG vurderet på niveau med finansielle resultater.

Miljømærkning

Miljømærkning

Miljømærkerne guider forbrugerne i valget af sunde, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og stiller målbare krav til producenterne.

EPD Miljøvaredeklaration

EPD – Miljøvaredeklaration

EPD er en miljøvaredeklaration af byggematerialer og dokumenterer byggevarens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.

DGNB

DGNB

DGNB er en af flere standarder for bæredygtigt byggeri. Det er den største i Danmark og stiller strenge krav til brug af kemikalier.

SCIP database

SCIP

Alle produkter og artikler markedsført i EU, skal registreres i SCIP-databasen, hvis de indeholder kandidatlistestoffer i mere end 0,1% w/w.

Green Washing

Green washing

Green washing modarbejder den grønne omstilling og ligeværdig konkurrence. Derfor har EU etableret flere tiltag på området.