SCIP – Substances of Concerns In articles or in complex objects (Products)

Hvad er SCIP databasen?

SCIP står for Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Databasen er etableret efter ønske fra EU for at opnå en højere genanvendelse af affald. Manglende kendskab til sammensætningen af affaldet og alle indgående delkomponenter (artikler) er nemlig en stor barriere for at kunne genanvende affaldet og skabe en cirkulær økonomi. Især risikoen for at genanvendte materialer indholder kandidatliste-stoffer, er et stort problem, da indhold af kandidatliste stoffer over 0,1w/w% er forbundet med oplysningspligt af kunder og som hovedregel ikke er tilladt i bæredygtige produkter.

FAKTABOKS :
SCIP-databasen er oprettet efter ønske fra EU. Det er ECHA (European Chemicals Agency), som står for drift og support. Databasen deler information om alle artikler og produkter (undtaget rene kemiske stoffer og blandinger), der indeholder over 0,1% w/w af stoffer, der er opført på kandidatlisten (jf. art. 59 i REACH). Kandidatlisten er en udvalgt gruppe af særligt problematiske stoffer også kaldet SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).

Se definitionen af artikler på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad er formålet med SCIP databasen?

SCIP databasen har tre primære formål:

  1. Mindske produktion af affald, der indeholder særligt problematiske stoffer ved at få producenterne til at substituere problematiske stoffer med mindre skadelige stoffer.
  2. Give affaldsbehandlere adgang til information om produkters indhold af særligt problematiske stoffer, så de problematiske dele af affaldet kan blive frasorteret, mens resten bliver genanvendt.
  3. Give myndigheder bedre muligheder for at overvåge udviklingen i brugen af problematiske stoffer.

Hvem skal rapportere til SCIP databasen?

En virksomhed er ansvarlige for at registrere i SCIP databasen, hvis den importerer, producerer, samler eller distribuerer artikler eller produkter indeholdende kandidatlistestoffer og markedsfører dem i EU.

Leverandøren af varer, som indeholder mere end 0,1% w/w af kandidatlistestoffer, er fortsat forpligtet til at informere kunder direkte jf. REACH-forordningen artikel 33.

Hvornår skal produkter rapporteres til SCIP databasen?

Produkter skal rapporteres til SCIP uanset om indholdet af kandidatlistestoffer indgår i en artikel, som stammer fra en underleverandør, eller det er noget, som virksomheden selv har tilført produktet. Det vil sige, at virksomheden også har et ansvar i forhold til artikler fra underleverandører.

Det er desuden relevant, om din leverandør er beliggende i et land indenfor eller udenfor EU.

Bliver klogere med Miljøstyrelsen guide, som viser dig vej gennem de forskellige kriterier.

Klik på figuren () for at læse om SCIP på Miljøstyrelsens hjemmeside.

SCIP database

Hvilke informationer skal registreres i SCIP?

Informationerne rapporteret til SCIP databasen skal gøre det muligt for affaldsaktører, kunder mv. at identificere den specifikke artikel og adskille det fra andre artikler på markedet. Følgende info skal som minimum oplyses:

  • Information, som muliggør identifikation af artiklen
  • Navn, koncentrationsintervaller og lokation af kandidatlistestoffet i artiklen
  • Andre informationer, som muliggør en sikker håndtering af artiklen, særligt når det ender som affald

Hvordan registreres til SCIP databasen?

Processern for at rapportere til SCIP omfatter 5 trin:

Trin 1: Find ud af, om du skal registrere i SCIP-databasen
Trin 2: Kend, og forstå oplysningskravene
Trin 3: Kend din artikelportefølje
Trin 4: Tilpas dine data
Trin 5: Lav din indberetning / Indsend din anmeldelse

Green Washing

Green washing

Green washing modarbejder den grønne omstilling og ligeværdig konkurrence. Derfor har EU etableret flere tiltag på området.

ESG

ESG

ESG omfatter krav til virksomhedernes bæredygtighedsindsats. Fremover bliver ESG vurderet på niveau med finansielle resultater.

Digitale produktpas

Digitale produktpas

Digitale produktpas følger produktet og giver aktører i værdikæden indsigt i produktets sammensætning og relaterede risici.

Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er fremtidens løsning på klodens ressourceproblemer. Men indhold af skadelig kemi er et problem.

Green Deal

Green deal

Green Deal er EU’s klima- og vækststrategi. Planerne er, at både finansielle, offentlige og private aktører skal bidrage til at EU bliver klimaneutral i 2050.

EPD Miljøvaredeklaration

EPD

EPD er en miljøvaredeklaration af byggematerialer og dokumenterer byggevarens miljøbelastning i et livscyklusperspektiv.