Bæredygtige kemikalier

Kemikalier er byggestenene i de varer, vi bruger og producerer. For at understøtte den bæredygtige udvikling er der i stigende grad fokus på de kemikalier, der anvendes i produktion, materialer og produkter. Men kan kemikalier overhovedet betragtes som bæredygtige? Og hvor finder du information om produkters indhold af problematiske kemikalier. Bliv klogere i denne artikel.

Hvad er bæredygtige kemikalier?

Bæredygtige kemikalier er kemikalier, der giver den tilsigtede effekt i processen eller produktet, men uden uønskede effekter på klima, miljø og mennesker.

Kemikaliers bæredygtighed skal vurderes ud fra den samlede livscyklus, dvs. både produktion, anvendelse og bortskaffelse eller genanvendelse af kemikaliet. Det vil sige, at et kemikalies bæredygtighed ikke kun afhænger af kemikaliets farlighed, men også fx ressourceforbrug og mængder af produceret farligt affald i produktionsfasen.

Hvad er bæredygtige kemikalier ikke?

EU har med taksonomiforordningen og de underliggende tekniske screeningskriterier defineret, hvilke kemiske stoffer, der ikke er forenelige med bæredygtig produktion. Du kan læse mere om disse i faktaboksen herunder.

FAKTABOKS :
Ifølge EU taksonomien skal mange virksomheders økonomiske aktiviteter leve op til DNSH (Do No Significant Harm) krav på det kemiske område. Det kan være  krav til specifikke kemiske stoffer, eller at aktiviteten ikke må fremstille, markedsføre eller anvende nedenstående kemiske stofgrupper. Dette gælder også, selvom stofferne indgår i blandinger eller i artikler (delkomponenter) fra en underleverandør.

Følgende er de stoffer, som er omfattet af bilag C i de tekniske screeningskriterier under EU-taksonomien:

 • Persistente organiske miljøgifte jf. bilag I eller II i forordning 2019/1021/EU. Undtaget er tilstedeværelse af stoffer pga. utilsigtet sporforurening.
 • Kviksølv og kviksølvforbindelser jf. art. 2 i forordning 2017/852/EU.
 • Stoffer, der nedbryder ozonlaget jf. bilag I eller II i forordning 1005/2009/EF
 • RoHS-stoffer, dvs. farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr jf. bilag II i direktiv 2011/65/EU. Undtaget er stoffer, der er i fuld overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 1.
 • Stoffer på REACH begrænsningslisten, jf. bilag XVII i forordning 1907/2006/EF. Undtaget er stoffer, der er i fuld overensstemmelse med betingelser anført i bilaget.
 • Stoffer, der er optaget på REACH kandidatlisten jf. artikel 59 i forordning 1907/2006/EF, medmindre det vurderes og dokumenteres af operatørerne, at ingen andre egnede alternative stoffer eller teknologier er tilgængelige på markedet, og at de bliver anvendt under kontrollerede forhold.
 • Andre stoffer, som opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning 1907/2006/EF, det vil sige alle stoffer, der har potentiale til at blive optaget på REACH kandidatliste, undtagen hvis det er vurderet og dokumenteret af operatørerne, at ingen andre egnede alternative stoffer eller teknologier er tilgængelige på marked, og at de anvendes under kontrollerede forhold

Få mere viden om EU-taksonomien her

Chemical Online Service (COS)

Kan I spotte bæredygtig kemi?
– COS gør det muligt for jer

Med COS ved I, hvor der er problematiske kemikalier i jeres virksomhed.
På den måde kan I arbejde målrettet på at blive mere bæredygtige.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service

Hvad er udfordringen ved problematiske kemikalier?

Vi kan ikke undvære kemiske stoffer. De indgår i produktionen af stort set alle moderne produkter. Kemikalier bliver anvendt til at give produkter særlige egenskaber og udtryk. Kemikalier bliver også brugt til at kontrollere produktionsprocessen, da de indgår i kemiske produkter til service, vedligehold og rengøring af produktionsudstyr.

Udfordringen ved de problematiske kemikalier er, at de er farlige for mennesker og miljø og nogle af dem spredes til alle dele af kloden, fordi de ikke bliver nedbrydt. Selv til geografiske områder, hvor de aldrig har været anvendt.

Stofferne spredes fra produktionen via udledninger og affaldsstrømme, eller via de produkter, der produceres, når de anvendes og på et tidspunkt bortskaffes som affald.

Bæredygtige kemikalier

Hvorfor skal kemikalier være bæredygtige?

Problematiske kemikalier forhindrer udviklingen af en cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer bliver genanvendt igen og igen. Da det vil være et krav for mange virksomheder, der ønsker at kunne kalde sig for bæredygtig, at der ikke anvender kemikaler, materialer eller produkter med indhold af problematiske stoffer, så vil der fremover intet marked være for genanvendte materialer, hvis de indeholder problematisk kemi.

Konsekvensen ved at anvende problematiske kemikalier vil være, at udtjente materialer ender som farligt affald, og at industrien har et fortsat behov for at udvinde og producere nye jomfruelige råmaterialer til skade for kloden.

Derfor er det afgørende, at brugen af problematiske stoffer i produktionen bliver udfaset. Og hvis produkterne tilmed bliver designet, så materialerne kan adskilles efter brug, kan dagligdags produkter som fx sko, elektronik, møbler og tøj blive omdannet til nye materialer, der kan indgå i nye produkter.

“Bæredygtig kemi omfatter design, fremstilling og brug af effektive, sikre og mere miljøvenlige kemiske produkter og processer, som samtidig opfylder det tiltænkte behov og beskytter mennesker og miljø.”

OECD

Der er stigende opmærksomhed på bæredygtige kemikalier

Producenter, ansatte, forbrugere og myndigheder har en stigende opmærksomhed på at undgå skadelige og problematiske kemikalier. Derfor er der nu også mange eksempler på certificeringsordninger (fx DGNB) og miljømærker (fx den nordiske Svane eller EU blomsten), som på forskellig vis stiller krav til indholdet af kemikalier i produkter, byggeri mv.

Det betyder, at producenterne skal have fuld kontrol med de kemikalier, der bliver anvendt, og de skal kunne dokumentere, at de anvendte kemikalier lever op til standardernes krav.

EU strategi for fremme af bæredygtige kemikalier

EU-kommissionen vedtog i 2020 en kemikaliestrategi for bæredygtighed. Kemikaliestrategien er en del af EU’s klimastrategi, Green deal, hvor målet er at EU’s medlemslande skal være klimaneutrale i 2050. Kemikaliestrategien har til formål at beskytte borgerne og miljøet mod skadelige kemikalier og sætte skub i udviklingen af mere sikre og bæredygtige kemikalier. Strategien indeholder mange gode initiativer bl.a:

 • Fremme af et giftfrit miljø via lovgivning
 • Udvikle sikre og bæredygtig designkriterier for kemikalier (Ecodesign)
 • Fremme reduktion af problematiske kemikalier i affaldsstrømme
 • Støtte udviklingen af innovativ industriel produktion
 • Fremme udvikling af forbrugerprodukter uden indhold af problematiske stoffer
 • Indføre nye klassifikationskriterier for hormonforstyrrende stoffer og forbyde dem i forbrugerprodukter
 • Inføre nye klassifikationskriterier for, persistente, mobile og miljøtoksiske og meget persistente og meget mobile stoffer
recirkulering, bæredygtige kemikalier

Hvor finder jeg information om kemikalier i produkter?

Kemiske stoffer og blandinger

For kemiske stoffer og blandinger er sikkerhedsdatabladet (SDS) den primære kilde til kemisk information. SDS beskriver stoffernes farlighed for mennesker og miljø. Det er producenten eller leverandøren af kemiske stoffer og blandinger, der er forpligtet til at levere et SDS. Det er også deres ansvar, at SDS’et lever op til gældende regler og løbende bliver holdt ved lige.

Materialer og delkomponenter (artikler)

Hvis et produkt, eller komponenter i produktet, indeholder mere end 0,1% w/w af et meget problematisk stof (SVHC-stof), skal leverandøren informere kunden (virksomheder og slutbrugere) om dette i henhold til artikel 33 i REACH forordningen.

Som en del af EUs ECO design forordning, indfører EU digitale produktpas (DPP) fra 2026. Produktpasset bliver gradvist indført for forskellige produktkategorier. Produktpasset skal indeholde information om produktets miljømæssige bæredygtighed, og skal øge sporbarhed og transparens gennem produktets værdikæde. Det digitale produktpas vil også give et overblik over de andre lovkrav og standarder, som produktet efterlever. Det kan f.eks. være særlige krav til kemikalier i elektronikprodukter, kosmetik, legetøj samt materialer med fødevarekontakt.

Miljødeklarationer – EPD

Det bliver mere og mere almindeligt at produkters miljøpåvirkning bliver dokumenteret i en EPD (Environmental Product Declaration). EPD’en gør det lettere for virksomhederne at sammenligne forskellige produkters aftryk på miljøet.

Chemical Online Service (COS)

Adgang til viden om jeres kemikalier
– samlet ét sted

COS giver jer viden om kemikaliernes farlighed og relevant lovgivning.
Samlet ét sted – så kan I bruge jeres energi mest effektivt.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service
Green Washing

Green washing

Green washing modarbejder den grønne omstilling og ligeværdig konkurrence. Derfor har EU etableret flere tiltag på området.

Green Deal

Green deal

Green Deal er EU’s klima- og vækststrategi. Planerne er, at både finansielle, offentlige og private aktører skal bidrage til at EU bliver klimaneutral i 2050.

Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er fremtidens løsning på klodens ressourceproblemer. Men indhold af skadelig kemi er et problem.

Miljømærkning

Miljømærkning

Miljømærkerne guider forbrugerne i valget af sunde, miljøvenlige og bæredygtige produkter, og stiller målbare krav til producenterne.

Tekniskescreeningskriterier

Tekniske screeningskriterier

Tekniske screeningskriterier beskriver, hvilke krav specifikke økonomiske aktiviteter skal efterleve, for at de må betragtes som miljømæssigt bæredygtige.

CSRD corporate sustainability reporting directive

CSRD

CSRD (bæredygtighedsrapportering) omfatter alle større – og på sigt mindre – virksomheder. Forbruget af farlig kemi skal også dokumenteres.