Substance of Concern (SoC)

Substances of Concern (SoC) er et nyt begreb i kemikalielovgivningen. Det er en fælles betegnelse for alle problematiske stoffer, eller stoffer der giver anledning til bekymring.

Hvor benyttes begrebet Substances of Concern (SoC)?

Et efterhånden velkendt begreb er ”SVHC stoffer”, som står for ”Substances of Very High Concern”. På dansk er dette meget problematiske stoffer eller stoffer, som giver anledning til meget stor bekymring.

Som konsekvens af EU’s vækststrategi ”Green deal” bliver der implementeret rigtig meget ny lovgivning. Begrebet ”substance of concern (SoC)” er introduceret som en del af EU’s nye produkt-lovgivning (ESPR) og rapporterings lovgivning (CSRD). Men samtidig er begrebet ikke en del af EU’s kemikalielovgivning, som er beskrevet i REACH og CLP.

Produktlovgivningen og REACH er altså komplementære regulerings- og ledelsesværktøjer, hver med klare grænser og uden overlap.

Substances oF Concern (SoC)

 

FAKTABOKS :

Hvordan defineres substance of concern, SOC?

Et problematisk stof, eller SOC, er et stof der:

 1. Falder ind under begrebet SVHC jf. artikel 57 i REACH forordningen, eller
 2. Er klassificeret jf. CLP forordningen, bilag VI i en af følgende fareklasser:
  • carcinogenicitet kategori 1 and 2
  • Kimcellemutagenitet kategori 1 and 2
  • reproduktionstoksisitet kategori 1 and 2
  • hormonforstyrende for menneskers sundhed (ED HH)
  • hormonforstyrende for miljøet (ED ENV)
  • persistent, mobilt and giftigt (PMT) eller meget persistent, meget mobilt (vPvM)
  • persistent, bioakkumulerbart og giftigt (PBT) eller meget persistent, meget bioakkumulerbart (vPvB)
  • respiratorisk sensibilisering kategori 1
  • hudsensibilisering kategori 1
  • chronisk fare I vandmiljøet kategori 1 til 4
  • Farlig for ozonlaget
  • specific mål organ toxicitet ved gentagen udsættelse kategori 1 and 2
  • specific mål organ toxicitet ved enkelt udsættelse kategori 1 and 2

Eller som påvirker genbrug og genanvendelse af materialer negativt i det produkt, hvori det er til stede.

Definitionen af problemstiske stoffer kommer fra tabel 2 i bilag II til CSRD. Se den originale tekst her

Krav til ‘Substances of Concern (SoC)’ i bæredygtige produkter

Problematiske stoffer er en central udfordring i den cirkulære økonomi. Som følge af ”Green deal” er der stor fokus på at få dem ud af alle materialestrømme for at muliggøre øget genbrug og genanvendelse af materialer.

Markedsføring af mere bæredygtige produkter på EU-markedet, er et af de vigtigste tiltag for at vi lykkes med omstillingen mod en ressourceeffektiv og cirkulær økonomi.

For at forbedre cirkulariteten for specifikke produktgrupper, vil der blandt andet blive etableret krav til problematiske stoffer (SoC), til produkters holdbarhed, ydeevne og information.

Chemical Online Service (COS)

Kender I de skadelige kemikalier?
– COS gør det muligt for jer

Med COS bæredygtighedsmodulet kan I let udpege alle kemikalier, der hører under grupper SoC eller SVHC.

Læs mere om COS →

COS Chemical Online Service

Virksomheder skal rapportere på forbruget af Substance of Concern (SoC)

Virksomheder der skal rapportere i henhold til CSRD bliver tvunget til at forholde sig til substance of concern (SoC) som en del af deres årsrapportering.

De rapporteringsstandarder (ESRS), der ligger til grund for CSRD rapporteringen, kræver at virksomhederne oplyser om deres produktion, anvendelse, distribution, kommercialisering og import/eksport af problematiske stoffer, Substance of Concern (SoC), uanset om det er rene produkter, eller de indgår i blandinger og i artikler.

Rapporteringen skal omfatte de samlede indkøbte, genererede eller brugte mængder af problematiske stoffer, Substance of Concern (SoC). Ligeledes skal der oplyses om de samlede mængder, der forlader virksomhedens faciliteter som emissioner, som produkter, eller som en del af produkter eller tjenester opdelt i hovedfareklasser af problematiske stoffer. Virksomheden skal separat præsentere oplysningerne for særligt problematiske stoffer (SVHC).

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme, fx misdannede kønsorganer hos drengebørn, nedsat fertilitet, udvikling af fedme og diabetes og påvirkning af hjernens udvikling.

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine disruptors, ED) er mistænkt for at bidrage til en stigende forekomst af forskellige tilstande og sygdomme.

PFAS stoffer påvirker miljøet

PFAS

PFAS er en global miljøudfordring, som udgør en trussel for miljøet, dyr og mennesker. Læs om hvordan du finder ud af, om der er PFAS i jeres produktion.

APV / Kemisk risikovurdering

APV / Kemisk risikovurdering

Bliv klogere på hvordan man forbereder, gennemfører og implementere kemisk APV også kendt som en kemisk risikovurdering.

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp)

Chemical Footprint (cfp) er en målbar metode, der kan benyttes af investorer, indkøbere og interessenter, til at vurdere og benchmarke virksomheder.

Arbejde med isocyanater sprøjtemaling

Arbejde med isocyanater

Den 15. april 2023 trådte ændrede regler om isocyanat-uddannelse i kraft for at bringe eksisterende danske regler på niveau med EU’s minimumskrav.

Kemikalielovgivning og compliance

Kemikalielovgivning og compliance

Her kan du læse mere om, hvordan I kommer i mål med at sikre overensstemmelse (compliance) med kemikalie-lovgivningen.