Print Friendly, PDF & Email

Hvad siger loven om APV?

Alle virksomheder skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) og på baggrund af den udfærdige en prioriteret handlingsplan.

Krav til APV’en 

 • APV’en skal være skriftlig.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om APV-processen.
 • Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal inddrages i hele processen og hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV arbejdet.
 • APV’en indeholder fem faser – se nedenfor
 • Der er metodefrihed, så der kan frit vælges de metoder og redskaber, som det vurderes, vil virke bedst til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø, fx interviews med medarbejderne, rundbordssamtaler (dialogmetoden), spørgeskemaer, ekspertgennemgange eller trivselsundersøgelser.
 • Som led i kortlægningen, skal det også vurderes, om I overholder gældende arbejdsmiljølovgivning.
 • Sygefraværet skal inddrages i APV’en, ved at vurdere om der evt. er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær.
 • APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for arbejdsmiljøet, dog senest hvert tredje år.
 • Hvis arbejdsgiveren ikke selv har fornøden indsigt til at udarbejde APV’en, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand.
 • APV’en skal være tilgængelig for både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsyn.

APV’ens fem faser

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Del siden